Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ευρωπαϊκές Κοινότητες (πρώτος πυλώνας)

Ομαδοποιεί τις παραδοσιακές δραστηριότητες, τις διαδικασίες εργασίας και λήψης αποφάσεων των τριών αρχικών οργανισμών της ΕΕ:

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (δεύτερος πυλώνας)

Αποσκοπεί στα εξής:

Συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (τρίτος πυλώνας)

Σκοπός του είναι να παρέχει στο κοινό υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσω:

Οικονομική και νομισματική ένωση

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να κάνουν τα εξής:

Κοινό νόμισμα (ευρώ)

Αυτό:

Νέες πολιτικές

Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για:

Κοινωνικό πρωτόκολλο

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια

Δίνει σε κάθε υπήκοο κράτους της ΕΕ το δικαίωμα:

Θεσμικές αλλαγές

Συμπεριλαμβάνουν:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;

Υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, επισήμως γνωστή ως η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδότησε την αρχή «μιας νέας φάσης στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης» δίνοντας στις προηγούμενες κοινότητες μια πολιτική διάσταση.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 191 της 29.7.1992, σ. 1-112)

τελευταία ενημέρωση 21.03.2018(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.