Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, Συνθήκη ΕΚΑΧ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συνθήκη των Παρισίων για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, (ΕΚΑΧ)

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στόχοι

Στόχος της Συνθήκης ήταν να συμβάλει, χάρη στη δημιουργία κοινής αγοράς άνθρακα και χάλυβα, στην οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης. Ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα όφειλαν να μεριμνούν για τον τακτικό εφοδιασμό της κοινής αγοράς με άνθρακα και χάλυβα, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στις πηγές παραγωγής, τη θέσπιση των χαμηλότερων δυνατών τιμών και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας του εργατικού δυναμικού. Συγχρόνως, τα θεσμικά όργανα όφειλαν να προάγουν την ανάπτυξη διεθνών συναλλαγών και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής.

Ενόψει της εγκαθίδρυσης της κοινής αγοράς, η Συνθήκη θέσπισε την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων δίχως την επιβολή δασμών ή φορολογικών επιβαρύνσεων. Επίσης, η Συνθήκη απαγόρευσε όλα τα μέτρα ή τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, τις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις ή τις ειδικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τα κράτη, καθώς και τις περιοριστικές πρακτικές.

Δομή

Η Συνθήκη χωρίστηκε σε τέσσερις τίτλους:

Περιείχε επίσης:

Θεσμικά όργανα

Η Συνθήκη εγκαθίδρυσε την Ανώτατη Αρχή, τη Συνέλευση, το Συμβούλιο Υπουργών και το Δικαστήριο. Η Κοινότητα διέθετε νομική προσωπικότητα.

Η Ανώτατη Αρχή λάμβανε αποφάσεις και διατύπωνε συστάσεις και γνώμες. Στηριζόταν στο έργο της από μια Συμβουλευτική Επιτροπή (πρόδρομος της σημερινής Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) που απαρτιζόταν από εκπροσώπους των παραγωγών, των εργαζομένων, των καταναλωτών και των εμπόρων.

Αποστολή

Χρηματοδότηση

Παραγωγή

Η ΕΚΑΧ διαδραμάτιζε κυρίως έμμεσο, επικουρικό ρόλο μέσω της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις και τις παρεμβάσεις στον τομέα των τιμών και της εμπορικής πολιτικής. Ωστόσο, σε περίπτωση μείωσης της ζήτησης ή ανεπαρκούς παραγωγής, η ΕΚΑΧ μπορούσε να παρεμβαίνει άμεσα με την επιβολή ποσοστώσεων με στόχο την οργανωμένη μείωση της παραγωγής, είτε, σε περίπτωση ανεπαρκούς παραγωγής, με τον καθορισμό προτεραιοτήτων κατανάλωσης, την κατανομή των πόρων και τον καθορισμό του επιπέδου των εξαγωγών στο πλαίσιο των προγραμμάτων παραγωγής.

Καθορισμός των τιμών και ανταγωνισμός

Η Ανώτατη Αρχή μπορούσε να απαγορεύει τις συμπράξεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων εάν διαπίστωνε ότι αυτές έτειναν άμεσα ή έμμεσα να παρεμποδίσουν, να περιορίσουν ή να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό.

Μισθοί και διακίνηση του εργατικού δυναμικού

Εμπορική πολιτική

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;

Εφαρμόστηκε από το 1952, βρισκόταν σε ισχύ για 50 έτη και έληξε το 2002. Η κοινή αγορά που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη τέθηκε σε λειτουργία στις 10 Φεβρουαρίου 1953 για τον άνθρακα, τα σιδηρομεταλλεύματα και τα παλιοσίδερα και την 1η Μαΐου 1953 για τον χάλυβα.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα

τελευταία ενημέρωση 11.12.2017(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.