Συνθήκη της Νίκαιας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συνθήκη της Νίκαιας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Να καταστούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πιο νόμιμα και πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο της προοπτικής διευρυμένης ένταξης της ΕΕ

Άλλες κύριες αλλαγές που επιφέρει η Συνθήκη

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;

Υπογράφηκε την 26η Φεβρουαρίου 2001 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2003. Ωστόσο, ορισμένοι από τους κανόνες της άρχισαν να εφαρμόζονται αργότερα.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προδικαστική απόφαση: απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση σε ερώτηση ενός εθνικού δικαστηρίου σχετικά με την ερμηνεία ή την ισχύ του ευρωπαϊκού δικαίου, συμβάλλοντας έτσι στην ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συνθήκη της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς Πράξεις (ΕΕ C 80 της 10.3.2001, σ. 1–87)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση — ενοποιημένη έκδοση 1992 (ΕΕ C 191 της 29.7.1992, σ. 1-112)

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας — ενοποιημένη έκδοση 2002 (ΕΕ C 325, της 24.12.2002, σ. 33-184)

τελευταία ενημέρωση 21.03.2018(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.