Οδική ασφάλεια: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2010) 389 τελικό] — προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας 2011-2020

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ;

Παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε πρόοδος στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά τη διάρκεια του 3ου ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την οδική ασφάλεια (RSAP) το οποίο υλοποιήθηκε από το 2003 έως και το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι προσπάθειες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια (2011-2020) αποβλέπουν στη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου διαχείρισης και σε ελκυστικούς στόχους που θα κατευθύνουν τις εθνικές και τοπικές στρατηγικές σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Εντός του γενικού πλαισίου, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη:

Αρχές και στόχοι

Η Επιτροπή καθορίζει 3 κύριες αρχές:

Μετά την υλοποίηση του RSAP 2003-10, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί ο στόχος της μείωσης κατά το ήμισυ του συνολικού αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ μεταξύ του 2010 και του 2020. Αυτό αποδεικνύει τη σαφή δέσμευση της ΕΕ για την οδική ασφάλεια, ενώ η ύπαρξη κοινού στόχου έχει ως σκοπό να παρέχει στους πολίτες της ΕΕ ένα πιο ομοιόμορφο επίπεδο οδικής ασφάλειας εντός της ΕΕ. Η Επιτροπή ενθαρρύνει επιμέρους χώρες της ΕΕ να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του κοινού στόχου μέσω των εθνικών στρατηγικών τους για την οδική ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για αυτές τις πολιτικές κατευθύνσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 2009, προτάθηκε ένας στόχος για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών σε τροχαία δυστυχήματα. Μόλις καθιερωθεί ένας κοινός ορισμός για τον όρο «σοβαροί τραυματισμοί», η Επιτροπή πρόκειται να προσθέσει έναν κοινό «στόχο για τη μείωση των τραυματισμών» στις εν λόγω ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια έως το 2020.

Στρατηγικοί στόχοι

Η Επιτροπή εντόπισε 7 στόχους, για τους οποίους θα προταθούν δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο:

Εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών κατευθύνσεων για την οδική ασφάλεια 2011-2020

Η ανοιχτή συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Επιτροπής διευκολύνει την εφαρμογή της πολιτικής για την οδική ασφάλεια της ΕΕ. Παράλληλα με αυτό, οι χώρες της ΕΕ έχουν επίσης εθνικά σχέδια οδικής ασφάλειας που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους εθνικούς στόχους που είναι μεμονωμένοι όσον αφορά την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Η Επιτροπή θα επιδιώξει τη βελτίωση των υφιστάμενων εργαλείων για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, όπως η CARE, η βάση δεδομένων της ΕΕ για τα τροχαία ατυχήματα που θεσπίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 93/704/ΕΚ του Συμβουλίου, καθώς και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας (ΕΠΟΑ), που καθιστά διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα και γνώσεις οδικής ασφάλειας μέσω του διαδικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Οδική ασφάλεια» στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020 [COM(2010) 389 τελικό της 20ης Ιουλίου 2010]

τελευταία ενημέρωση 09.05.2016