Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας: Πανευρωπαϊκοί κανόνες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Κοινά βασικά πρότυπα για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας

Αυτά τα πρότυπα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

Τον Νοέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1998. Καθορίζει λεπτομερή μέτρα για την εφαρμογή αυτών των προτύπων ασφαλείας και καταργεί έναν προηγούμενο κανονισμό [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010], ο οποίος είχε τροποποιηθεί περισσότερες από 20 φορές. Μετά από την έγκρισή του, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1998 τροποποιήθηκε αρκετές φορές.

Οι τροποποιήσεις αλλάζουν τον κατάλογο τρίτων χωρών που αναγνωρίζονται ότι εφαρμόζουν πρότυπα ισότιμα με αυτά της ΕΕ και εισάγουν νέους κανόνες σχετικά με:

Υποχρεώσεις των χωρών της ΕΕ και των αερολιμένων και των εκμεταλλευόμενων αεροσκαφών

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν:

Οι αερολιμένες, οι αερομεταφορείς και οι φορείς πρέπει:

Επιθεωρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή διενεργεί επιθεωρήσεις σε συνεργασία με εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων αερολιμένων, αερομεταφορέων και άλλων σχετικών προσώπων ή επιχειρήσεων. Τυχόν ελλείψεις πρέπει να αποκατασταθούν από την εθνική αρχή. Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για τον κύριο έλεγχο της ποιότητας και την επιβολή της νομοθεσίας και πρέπει επομένως να διενεργούν ελέγχους και επιθεωρήσεις αεροδρομίων, αερομεταφορέων και άλλων σχετικών προσώπων ή επιχειρήσεων.

Αναγνώριση ισοδύναμων προτύπων τρίτων χωρών όσον αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας

Η ΕΕ μπορεί να αναγνωρίζει πρότυπα τρίτων χωρών όσον αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας ως ισοδύναμα με τα πρότυπα της ΕΕ, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα συστήματος «ενιαίας ασφάλειας». Αυτό συνεπάγεται, για παράδειγμα, ότι οι επιβάτες που φτάνουν σε αερολιμένες της ΕΕ και κινούνται προς άλλους προορισμούς δεν θα οφείλουν πια να περνάνε εκ νέου έλεγχο ασφάλειας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερους χρόνους ανταπόκρισης πτήσεων, χαμηλότερο κόστος και πιο άνετο ταξίδι για τους επιβάτες. Η «ενιαία ασφάλεια» αποτελεί έναν από τους στόχους της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας.

Εκθέσεις εφαρμογής

Κάθε χρόνο η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008. Η τελευταία έκθεση, σχετικά με το 2017, δημοσιεύθηκε το 2019.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 28 Απριλίου 2010.

Τα ακόλουθα άρθρα εφαρμόζονται από την 28η Απριλίου 2008:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (ΕΕ L 97, 9.4.2008, σ. 72-84)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1998 της 5ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (ΕΕ L 299, 14.11.2015, σ. 1-142)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 72/2010 της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2010 για καθορισμό των διαδικασιών διεξαγωγής των επιθεωρήσεων της Επιτροπής στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (ΕΕ L 23, 27.1.2010, σ. 1-5)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1254/2009 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση παρέκκλισης στα κράτη μέλη από τα κοινά βασικά πρότυπα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και τη λήψη εναλλακτικών μέτρων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες (ΕΕ L 338, 19.12.2009, σ. 17)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 272/2009 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2009 για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες που προβλέπονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 91, 3.4.2009, σ. 7-13)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Έκθεση

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Ετήσια έκθεση του 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (COM(2019) 183 final, 16.4.2019)

τελευταία ενημέρωση 10.07.2019