Ευθύνη των πλοιοκτητών σε περίπτωση ατυχήματος

Οι επιβάτες που εμπλέκονται σε ναυτικό ατύχημα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλου ύψους αποζημίωση για οποιαδήποτε υφιστάμενη απώλεια ή ζημία. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, οι πλοιοκτήτες πρέπει να έχουν προβλέψει κατάλληλες ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος

ΣΥΝΟΨΗ

Οι επιβάτες που εμπλέκονται σε ναυτικό ατύχημα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλου ύψους αποζημίωση για οποιαδήποτε υφιστάμενη απώλεια ή ζημία. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, οι πλοιοκτήτες πρέπει να έχουν προβλέψει κατάλληλες ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την ευθύνη και την ασφάλιση των ναυτιλιακών εταιρειών που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών. Ενσωματώνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο τις διατάξεις της Σύμβασης των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και τις κατευθυντήριες γραμμές τού Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από τις 29 Μαΐου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των επιβατών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009

29.5.2009

-

ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 24-46

τελευταία ενημέρωση 30.09.2015