Ποιότητα και ασφάλεια των οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2010/53/ΕΕ σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να διασφαλίζουν ότι:

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 26 Αυγούστου 2010. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 27 Αυγούστου 2012.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι επεμβάσεις μεταμόσχευσης οργάνων σήμερα είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως. Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, αποτελούν συχνά την πιο οικονομικά αποδοτική θεραπεία και ενίοτε είναι ο μόνος τρόπος θεραπείας της ηπατικής, πνευμονικής και καρδιακής ανεπάρκειας.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2010/53/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση (ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 14-29)

Διορθωτικό στην οδηγία 2010/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση (ΕΕ L 243 της 16.9.2010, σ. 68)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστική οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση (ΕΕ L 275 της 10.10.2012, σ. 27-32)

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση για το «Σχέδιο δράσης για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015): Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών» [SWD(2014) 147 final της 25.4.2014]

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την άσκηση της εξουσίας για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 24 της οδηγίας 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση [COM(2015) 123 final της 10.3.2015]

τελευταία ενημέρωση 12.01.2016