Υγειονομική περίθαλψη σε άλλες χώρες της ΕΕ — δικαιώματα των ασθενών

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2011/24/EΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 24 Απριλίου 2011. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Οκτωβρίου 2013.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο λόγος για τον οποίο η νομοθεσία σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη χρειαζόταν αποσαφήνιση είναι διότι είχε καταρτιστεί βάσει επιμέρους αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίοδο μεγαλύτερη των 10 ετών. Η οδηγία θεσπίστηκε ειδικά προκειμένου να αποσαφηνίσει τα δικαιώματα στην υγειονομική περίθαλψη τα οποία απορρέουν από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου βάσει του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να δώσει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν τα εν λόγω δικαιώματα στην πράξη. Η οδηγία αποσκοπεί να αποσαφηνίσει τη σχέση μεταξύ των κανόνων της για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και του υφιστάμενου πλαισίου που προβλέπεται από τον κανονισμό (EΚ) 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Διασυνοριακή περίθαλψη: ένα νομοθετικό πλαίσιο

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2011/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45-65)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2011/24/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστική οδηγία 2012/52/EΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη (ΕΕ L 356 της 22.12.2012, σ. 68-70)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης [COM(2015) 421 final της 4.9.2015]

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση 2014/286/EΕτης Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς (ΕΕ L 147 της 17.5.2014, σ. 71-78)

Εκτελεστική απόφαση 2014/287/EΕ της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία και την αξιολόγηση των εν λόγω δικτύων (ΕΕ L 147 της 17.5.2014, σ. 79-87)

Εκτελεστική απόφαση 2011/890/EΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για την πρόβλεψη κανόνων θέσπισης, διαχείρισης και λειτουργίας του δικτύου των εθνικών αρχών υπεύθυνων για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth) (ΕΕ L 344 της 28.12.2011, σ. 48-50)

Εκτελεστική απόφαση 2013/329/EΕ της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη δημιουργία, διαχείριση και διαφανή λειτουργία του δικτύου των αρμόδιων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας εθνικών αρχών ή φορέων (ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 71-72)

τελευταία ενημέρωση 18.01.2016