Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Το ψηφιακό θεματολόγιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί έναν εκ των επτά πυλώνων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που καθορίζει τους στόχους για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέχρι το 2020. Με το ψηφιακό θεματολόγιο προτείνεται η βέλτιστη εκμετάλλευση του δυναμικού που διαθέτουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να ευνοηθεί η καινοτομία, η οικονομική ανάπτυξη και η πρόοδος.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της 19ης Μαΐου 2010, της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» [COM(2010) 245 τελικό – δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα ψηφιακό θεματολόγιο με κύριο στόχο τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς που θα οδηγήσει την Ευρώπη σε μιαν έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Ποια εμπόδια αντιμετωπίζει το ψηφιακό θεματολόγιο;

Ποιες δράσεις απαιτούνται στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου;

Υλοποίηση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς

Η Επιτροπή δεσμεύεται αφενός να διευρύνει τη διαδικτυακή πρόσβαση σε νόμιμο περιεχόμενο απλουστεύοντας την εκκαθάριση και τη διαχείριση δικαιωμάτων δημιουργού, και τη διασυνοριακή αδειοδότηση. Για το σκοπό αυτό θα προτείνει οδηγία-πλαίσιο για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων, καθώς και οδηγία για τα ορφανά έργα. Αφετέρου θα επανεξετάσει την οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Για να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την ηλε-τιμολόγηση η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) και να αναθεωρήσει την οδηγία για τις ηλ-υπογραφές, ώστε να παρέχει συστήματα ασφαλούς ηλε-επαλήθευσης ταυτότητας.

Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή αγορά πάσχει από έλλειψη εμπιστοσύνης των χρηστών όσον αφορά την ασφάλεια των πληρωμών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί σε επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Προτίθεται επίσης να εκδώσει κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων όπου, με σαφή και προσιτό τρόπο, θα συνοψίζονται τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών. Ο κώδικας θα αναφέρεται επίσης στο συμβατικό δίκαιο, καθώς και στην επιγραμμική επίλυση διαφορών σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή ερευνά επίσης την εισαγωγή επιγραμμικού σήματος αξιοπιστίας στην ΕΕ που θα εγγυάται την ασφάλεια των καταναλωτών.

Απαιτείται ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Πρέπει επίσης να εναρμονιστεί η αριθμοδότηση των υπηρεσιών και οι ζώνες του ραδιοφάσματος.

Αύξηση της διαλειτουργικότητας και των προτύπων

Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω από την ΕΕ η διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών, εφαρμογών, αποθετηρίων δεδομένων, υπηρεσιών και δικτύων. Για να γίνει αυτό, έχει πρωταρχική σημασία να συνεχίσει η Επιτροπή την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής τυποποίησης. Επίσης, πρέπει να προωθήσει κατάλληλους κανόνες για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εδραίωση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στο διαδίκτυο

Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την πολιτική της για την πάταξη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο , της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα για να εγκαταστήσουν ένα λειτουργικό δίκτυο σε εθνικό επίπεδο και να προβούν σε μεγάλης κλίμακας προσομοιώσεις επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Πρέπει να προσαρμόσουν τις εθνικές πλατφόρμες προειδοποίησης με βάση την πλατφόρμα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της Europol.

Προώθηση της ταχείας και υπερταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους

Η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει ευρύτερα διαθέσιμη ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η ΕΕ πρέπει να υλοποιήσει δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (ΝGΑ). Η Επιτροπή σκοπεύει να καταφύγει στα ευρωπαϊκά ταμεία (το FEDER ή το FEADER, συγκεκριμένα) για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις για τις ευρυζωνικές συνδέσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή θα ενισχύσει την πολιτική της για το ραδιοφάσμα.

Επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

Η Ευρώπη πρέπει να καλύψει το έλλειμμά της σε επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα των ΤΠΕ, οι οποίες εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς στην Ευρώπη σε σύγκριση με αυτές των κύριων εμπορικών εταίρων της. Η Επιτροπή σκοπεύει συνεπώς να προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις και να διπλασιάσει τις δημόσιες δαπάνες για την ανάπτυξη των ΤΠΕ.

Βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης

Μολονότι το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού εξακολουθούν να αποκλείονται από τον ψηφιακό γραμματισμό. Επιπλέον, η ΕΕ πάσχει από έλλειψη ικανού προσωπικού στον τομέα των ΤΠΕ.

Για τη βελτίωση της απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στις ψηφιακές δεξιότητες και τον ψηφιακό γραμματισμό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επιδιώκει επίσης την ανάπτυξη εργαλείων για τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των ικανοτήτων των τεχνικών (επαγγελματιών) και των χρηστών των ΤΠΕ. Στόχος της είναι να αναπτύξει εξειδικευμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για επαγγελματισμό στις ΤΠΕ.

Για να αμβλύνουν τις ανισότητες πρόσβασης των Ευρωπαίων πολιτών στην ψηφιακή εκπαίδευση, τα κράτη μέλη θα προωθήσουν την ηλε-πρόσβαση και συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας για τις «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας».

Οφέλη για την κοινωνία χάρη στην έξυπνη αξιοποίηση της τεχνολογίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκμεταλλευθεί το δυναμικό από τη χρήση των ΤΠΕ στους ακόλουθους τομείς:

Πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις;

Η υλοποίηση των προαναφερθεισών δράσεων απαιτεί διαρκή δέσμευση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη (καθώς και τις περιφέρειες). Θα συντονίζεται από μια ομάδα Επιτρόπων με τη συμβολή των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κάθε χρόνο θα γίνεται τακτικός απολογισμός προόδου του ψηφιακού θεματολογίου και στη συνέχεια θα εκδίδεται πίνακας αποτελεσμάτων και θα συνέρχεται Ψηφιακή Συνέλευση.

Πλαίσιο

Η οικονομική κρίση του 2008 αποκάλυψε ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 αποτελεί μία από τις συνιστώσες απόκρισης στην κρίση. Καθορίζει στόχους σε θέματα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη εγγράφεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και αποτελεί μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.06.2010