Ασφαλή φυτοφάρμακα στην αγορά της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 — Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ

Η ΕΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. Η τυποποίηση των κανόνων σχετικά με την πώληση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και βελτιώνει τη γεωργική παραγωγή.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Θεσπίζει κανόνες για την έγκριση της πώλησης, τη χρήση και τον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ. Αναγνωρίζει την αρχή της προφύλαξης που δύνανται να εφαρμόσουν οι χώρες της ΕΕ εφόσον υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα όσον αφορά τους κινδύνους που θα μπορούσε να ενέχει ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν για την υγεία των ανθρώπων ή την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία εφαρμόζεται σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν ή να διατηρούν τα φυτά, να επηρεάζουν την ανάπτυξή τους ή να καταστρέφουν ανεπιθύμητα φυτά και να ανακόπτουν την ανάπτυξή τους.

Για την εξασφάλιση της έγκρισης, η δραστική ουσία (οποιαδήποτε χημική ουσία, φυτικό εκχύλισμα ή μικροοργανισμός που δρα κατά των παράσιτων ή επί φυτών) δεν πρέπει να έχει επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων, ή οποιαδήποτε μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, να μην έχουν άμεσες ή όψιμες επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, να μην έχουν απαράδεκτη επίδραση στα φυτά ή το περιβάλλον και να μην προκαλούν αδικαιολόγητους πόνους και ταλαιπωρίες στα σπονδυλωτά.

Η αρμόδια εθνική αρχή κάθε χώρας της ΕΕ δύναται να θέτει κριτήρια και περιορισμούς, όπως ελάχιστο βαθμό καθαρότητας, τύπο του σκευάσματος και τρόπο και όρους χρήσης, κατά την έγκριση ενός φυτοφαρμάκου*.

Η αρχή χορηγεί την πρώτη έγκριση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη. Μπορεί να χορηγηθεί έγκριση σε αίτηση ανανέωσης για μέχρι 15 έτη.

Οι αιτήσεις για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, που συνοδεύονται από τις απαραίτητες επιστημονικές πληροφορίες, πρέπει να υποβάλλονται στις εθνικές αρχές. Οι εν λόγω αρχές διαθέτουν τουλάχιστον 12 μήνες για την εξέταση του αιτήματος.

Οι κάτοχοι αδειοδότησης σε μία χώρα της ΕΕ δύνανται να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης για να ζητήσουν τη χρήση της σε μια άλλη.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Φυτοφάρμακο: ουσία που εμποδίζει, καταστρέφει ή ελέγχει έναν επιβλαβή οργανισμό (παράσιτο) ή ασθένεια, ή προστατεύει τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κατά την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά. Ο όρος «φυτοφάρμακο» είναι ευρύτερος όρος σε σύγκριση με τον όρο «φυτοπροστατευτικό προϊόν», δεδομένου ότι καλύπτει χρήσεις, όπως τα βιοκτόνα, που δεν αφορούν φυτά/καλλιέργειες.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα φυτοφάρμακα

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1–50)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1107/2009 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 93 της 3.4.2013, σ. 1–84). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 93 της 3.4.2013, σ. 85-152). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 26.11.2015