Προστασία των χοίρων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2008/120/ΕΚ — στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Σκοπός της είναι να καθορίσει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επιπροσθέτως του καθορισμού κανόνων για την προστασία των χοίρων, η οδηγία ορίζει επίσης κανόνες σχετικά με επώδυνες διαδικασίες και ιδίως τον ευνουχισμό, τον ακρωτηριασμό (μερική αποκοπή) της ουράς, την εξάλειψη των γωνιακών οδόντων κ.λπ.

Πεδίο εφαρμογής

Χοιρομητέρες και μικροί θηλυκοί χοίροι

Χοιρίδια (μη απογαλακτισμένα)

Τα χοιρίδια δεν πρέπει να χωρίζονται απογαλακτιζόμενα από τη μητέρα τους πριν από την ηλικία των 28 ημερών, εκτός εάν επηρεάζονται έτσι αρνητικώς οι συνθήκες διαβίωσης ή η υγεία της μητέρας ή των χοιριδίων.

Απογαλακτισμένα χοιρίδια και χοίροι προς πάχυνση

Επώδυνες διαδικασίες σε ζώα

Υγεία

Άρρωστοι ή τραυματισμένοι χοίροι τοποθετούνται σε ατομικούς χώρους.

Ζωοτροφές

Η οδηγία προβλέπει κανόνες σχετικά με την «επαρκή ποσότητα» των ζωοτροφών και τη «διαρκή» πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Όλοι οι χοίροι μιας ομάδας πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε τροφή ταυτόχρονα. Σε όλους τους χοίρους πρέπει να παρέχεται τροφή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Στέγαση

Περιβάλλον

Πρέπει να αποφεύγονται οι συνεχείς θόρυβοι που φθάνουν τα 85 dBA. Η ένταση του φωτός πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 lux επί 8 ώρες.

Επιθεωρήσεις

Ειδικοί κανόνες

Οι χώρες της ΕΕ δύνανται να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες στην επικράτειά τους από αυτούς που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή για οποιαδήποτε τέτοια μέτρα.

Κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, η νέα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών, τροποποιεί ορισμένες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες της οδηγίας. Αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 10 Μαρτίου 2009. Η οδηγία 2008/120/ΕΚ αποτελεί την κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 91/630/ΕΟΚ και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών της. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να ενσωματώσουν την αρχική οδηγία 91/630/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο έως το 1994 (και τις τροποποιήσεις της έως το 2003).

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2008/120/EΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (ΕΕ L 47 της 18.2.2009, σ. 5-13)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1–142)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 23.10.2017