Πρόγραμμα CARDS (2000-2006)

Αντικείμενο του προγράμματος CARDS είναι η παροχή κοινοτικής βοήθειας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για την παροχή βοήθειας στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 και των αποφάσεων 97/256/ΕΚ και 1999/311/ΕΚ [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η κοινοτική βοήθεια υπέρ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα ως επί το πλείστον στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1628/96 για τη θέσπιση του προγράμματος OBNOVA και (ΕΚ) αριθ. 3906/89 για τη θέσπιση του προγράμματος PHARE. Ο παρών κανονισμός καταργεί τον κανονισμό του OBNOVA και τροποποιεί τον κανονισμό του PHARE, θεσπίζοντας συγχρόνως ένα ενιαίο πλαίσιο για την παροχή βοήθειας προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: το πρόγραμμα CARDS (Κοινοτική βοήθεια για την ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και σταθεροποίηση). Αντικαθίσταται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΑΡ) στις αρχές του 2007.

Από την εν λόγω κοινοτική βοήθεια μπορούν να επωφεληθούν: η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, καθώς και οι οντότητες που υπάγονται στη διαχείριση και δικαιοδοσία των Ηνωμένων Εθνών, οι ομοσπονδιακοί, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς, οι δημόσιοι οργανισμοί και οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων, οι συνεταιρισμοί, τα ταμεία αλληλασφάλισης, οι ενώσεις, τα ιδρύματα και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ωστόσο, η Κροατία δύναται να είναι επιλέξιμη για το σύνολο της κοινοτικής βοήθειας μόνο στο πλαίσιο σχεδίων και προγραμμάτων με περιφερειακή διάσταση. Πράγματι, η Κροατία, της οποίας αναγνωρίστηκε το καθεστώς υποψήφιας χώρας κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 17 και 18 Ιουνίου 2004, επωφελείται πλέον από την προενταξιακή στρατηγική και τα προενταξιακά μέσα.

Στόχος του προγράμματος CARDS είναι η συμμετοχή των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στα εξής:

Προϋποθέσεις για την παροχή της κοινοτικής βοήθειας είναι: ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων καθώς και η εφαρμογή των προβλεπόμενων δημοκρατικών, θεσμικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Για την περίοδο 2002-2006 έχει θεσπιστεί ένα στρατηγικό πλαίσιο με σκοπό τον καθορισμό των μακροπρόθεσμων στόχων και των κατά προτεραιότητα τομέων παρέμβασης του προγράμματος. Με βάση το πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται ενδεικτικά πολυετή προγράμματα ανά χώρα για μια τριετή περίοδο. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, την αξιολόγηση της σημειωθείσας προόδου και ενδεικτικούς προϋπολογισμούς. Σ΄ ένα μεταγενέστερο στάδιο, θεσπίζονται ετήσια προγράμματα δράσης τα οποία καθορίζουν με ακριβέστερο τρόπο τους στόχους, τους τομείς παρέμβασης και τον προϋπολογισμό καθώς και συγκεκριμένα προς χρηματοδότηση έργα.

Η κοινοτική βοήθεια μπορεί να έχει τη μορφή επενδυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων θεσμικής ανάπτυξης («institution building»).

Στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα των κρατών μελών, των δικαιούχων κρατών και των υποψηφίων χωρών. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν, μετά από έγκριση της Επιτροπής, και άλλες τρίτες χώρες δικαιούχοι των προγραμμάτων TACIS (EN) και MEDA (EN).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την επιτροπή CARDS, η οποία εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με το πρόγραμμα.

Ο προϋπολογισμός του CARDS για την περίοδο 2000-2006 ανέρχεται σε 4,65 δις ευρώ.

Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο της κοινοτικής βοήθειας προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 2004 το Συμβούλιο θα επανεξετάσει τον παρόντα κανονισμό με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής. Την εν λόγω αξιολόγηση η Επιτροπή θα αποστείλει στο Συμβούλιο πριν από την 30ή Ιουνίου 2004.

Δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι δικαιούχοι χώρες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και στο πρόγραμμα TEMPUS III.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Μεταφορά στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2666/2000

07.12.2000-31.12.2006

-

ΕΕ L 306 της 07.12.2000

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2415/2001

12.12.2001

-

ΕΕ L 327 της 12.12.2001

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/2004

02.01.2005

-

ΕΕ L 389 της 30.12.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2112/2005

28.12.2005

-

ΕΕ L 344 της 27.12.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) [Επίσημη Εφημερίδα L 210 της 31.07.2006]

Πρόγραμμα βοήθειας CARDS για τα Δυτικά Βαλκάνια. Έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής CARDS 2002-2006

Το στρατηγικό αυτό πλαίσιο, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2001, προβλέπει ανώτατο ποσό ύψους 197 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2002-2004 με σκοπό την παροχή βοήθειας προς τις χώρες που καλύπτονται από το πρόγραμμα CARDS. Κύριοι στόχοι είναι η επίλυση των περιφερειακών προβλημάτων της περιοχής και η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών αυτών. Οι τομείς δράσης του στρατηγικού πλαισίου είναι οι εξής:

Το παράρτημα του στρατηγικού πλαισίου περιλαμβάνει τα ενδεικτικά πολυετή προγράμματα για κάθε χώρα. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν την περίοδο 2002-2004.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.02.2007