Ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Απόφαση 2006/356/ΕΚ για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου

Ευρωμεσογειακή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου

Απόφαση 2005/690/ΕΚ για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου

Ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου

Απόφαση 2004/635/ΕΚ για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου

Απόφαση 2002/357/ΕΚ, ΕΚΑΧ για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου

Ευρωμεσογειακή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου

Απόφαση 2000/384/ΕΚ, ΕΚΑΧ για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου

Απόφαση 2000/204/ΕΚ, ΕΚΑΧ για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

Ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

Απόφαση 98/238/ΕΚ, ΕΚΑΧ για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου

Ευρωμεσογειακή συμφωνία που αφορά τη σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου

Απόφαση 97/430/ΕΚ για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας

Ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ;

Οι συμφωνίες αποσκοπούν στην προώθηση:

Με τις αποφάσεις συνάπτονται οι συμφωνίες εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση

Η εταιρική σχέση αντικαταστάθηκε από την Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) το 2008.

Πεδίο εφαρμογής

Κάθε συμφωνία είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε τρίτης χώρας. Ωστόσο, όλες οι συμφωνίες έχουν, επί της αρχής, την ίδια βασική δομή που καλύπτει:

Στόχοι

Όλες οι διμερείς συμφωνίες θέτουν ορισμένους κοινούς στόχους, και συγκεκριμένα:

Δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών

Θεσμικές ρυθμίσεις

Οι συμφωνίες συγκροτούν θεσμική δομή που περιλαμβάνει:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Οι συμφωνίες σύνδεσης τέθηκαν σε ισχύ τις ακόλουθες ημερομηνίες:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση 2006/356/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2006, για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου (ΕΕ L 143 της 30.5.2006, σ. 1)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου — Πρωτόκολλο 1 περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 — Πρωτόκολλο 2 περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στον Λίβανο γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 — Πρωτόκολλο 3 για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ του Λιβάνου και της Κοινότητας σχετικά με τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 — Πρωτόκολλο 4 για τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας — Πρωτόκολλο 5 για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα (EE L 143 της 30.5.2006, σ. 2-188)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της συμφωνίας έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

Απόφαση 2005/690/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου (EE L 265 της 10.10.2005, σ. 1)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου — Παραρτήματα — Πρωτόκολλα — Τελική Πράξη — Δηλώσεις (EE L 265 της 10.10.2005, σ. 2-228)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση 2004/635/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου (ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 38)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου — Πρωτόκολλα — Τελική πράξη — Δηλώσεις — Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Αιγύπτου σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων που υπάγονται στη διάκριση 0603 10 του κοινού δασμολογίου (EE L 304 της 30.9.2004, σ. 39-208)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση 2002/357/ΕΚ, ΕΚΑΧ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2002, για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου (ΕΕ L 129 της 15.5.2002, σ. 1-2)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου — Πρωτόκολλο 1 σχετικά με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ιορδανίας — Πρωτόκολλο 2 σχετικά με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Ιορδανία γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας — Πρωτόκολλο 3 σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας — Πρωτόκολλο 4 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα — Κοινές δηλώσεις — Τελική Πράξη (EE L 129 της 15.5.2002, σ. 3-176)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση 2000/384/ΕΚ, ΕΚΑΧ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2000, για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (ΕΕ L 147 της 21.6.2000, σ. 1-2)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου — Πρωτόκολλο αριθ. 1 για το καθεστώς που εφαρμόζεται, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ισραήλ — Πρωτόκολλο αριθ. 2 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στο Ισραήλ γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας — Πρωτόκολλο αριθ. 3 σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά θέματα — Πρωτόκολλο αριθ. 4 για τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας — Πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα — Κοινές δηλώσεις — Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με εκκρεμή διμερή θέματα — Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 και σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων της διάκρισης 0603 10 του κοινού δασμολογίου — Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης — Δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας — Δήλωση του Ισραήλ (EE L 147 της 21.6.2000, σ. 3-172)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση 2000/204/ΕΚ, ΕΚΑΧ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2000, για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (ΕΕ L 70 της 18.3.2000, σ. 1)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου — Πρωτόκολλο αριθ. 1 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Μαρόκου — Πρωτόκολλο αριθ. 2 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων της αλιείας καταγωγής Μαρόκου — Πρωτόκολλο αριθ. 3 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στο Μαρόκο γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας — Πρωτόκολλο αριθ. 4 για τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας — Πρωτόκολλο αριθ. 5 για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Συμφωνίες υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών — Δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας — Δηλώσεις του Μαρόκου (EE L 70 της 18.3.2000, σ. 2-204)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση 98/238/ΕΚ, ΕΚΑΧ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 1998, για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου (ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 1)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία που αφορά τη σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου — Πρωτόκολλο αριθ. 1 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τυνησίας — Πρωτόκολλο αριθ. 2 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων της αλιείας καταγωγής Τυνησίας — Πρωτόκολλο αριθ. 3 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Τυνησία γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας — Πρωτόκολλο αριθ. 4 για τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας — Πρωτόκολλο αριθ. 5 για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα — Κοινές δηλώσεις — Δηλώσεις (ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 2-183)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση 97/430/ΕΚ του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 1997, για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (EE L 187 της 16.7.1997, σ. 1-2)

Ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας — Πρωτόκολλο αριθ. 1 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας — Πρωτόκολλο αριθ. 2 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας — Πρωτόκολλο αριθ. 3 για τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (EE L 187 της 16.7.1997, σ. 3-135)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.


* Η ονομασία αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και δεν θίγει τις επιμέρους θέσεις των κρατών μελών σχετικά με το θέμα αυτό.

τελευταία ενημέρωση 27.03.2020