Διμερείς συμφωνίες-πλαίσιο συνεργασίας με τις χώρες της Mercosur

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας

Απόφαση 95/445/ΕΚ — σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας

Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Παραγουάης

Απόφαση 92/509/EΟΚ — σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Παραγουάης

Συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης

Απόφαση 92/205/ΕΟΚ — σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης

Συμφωνία-πλαίσιο εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής

Απόφαση 90/530/ΕΟΚ — σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μάλλον ευνοούμενο κράτος (ΜΕΚ): η ρήτρα ΜΕΚ υποχρεώνει μια χώρα να παράσχει τις παραχωρήσεις, τα προνόμια ή τις ασυλίες που χορηγεί σε μία χώρα στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας και στις άλλες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνία όπου περιέχεται αυτή η ρήτρα. Συνήθως, η ρήτρα αυτή ισχύει για τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), τα οποία πρέπει να χορηγούν τυχόν προτιμησιακή μεταχείριση σε όλες τις άλλες χώρες μέλη του αναφορικά με θέματα που καλύπτονται από τις εν λόγω συμφωνίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (ΕΕ L 262 της 1.11.1995, σ. 54-65)

Απόφαση 95/445/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Οκτωβρίου 1995, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (ΕΕ L 262 της 1.11.1995, σ. 53)

Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Παραγουάης (ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ. 72-81)

Απόφαση 92/509/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Παραγουάης (ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ. 71)

Συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης (ΕΕ L 94 της 8.4.1992, σ. 2-12)

Απόφαση 92/205/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1992, για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης (ΕΕ L 94 της 8.4.1992, σ. 1)

Συμφωνία-πλαίσιο εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής (ΕΕ L 295 της 26.10.1990, σ. 67-73)

Απόφαση 90/530/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 1990, για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής (ΕΕ L 295 της 26.10.1990, σ. 66)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (ΕΕ L 262 της 6.4.2016, σ. 66)

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Δημοκρατίας της Παραγουάης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 3 Φεβρουαρίου 1992 (EE L 313 της 30.10.1992, σ. 82)

Σημείωμα σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης (ΕΕ L 286 της 5.11.1994, σ. 40)

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αργεντινής, αφετέρου (ΕΕ L 208 της 30.7.1991, σ. 73)

τελευταία ενημέρωση 06.03.2020