Διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Mercosur

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Απόφαση 1999/279ΕΚ του Συμβουλίου — για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διαπεριφερειακής συμφωνίας-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των κρατών μελών αυτής

Διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των κρατών μελών αυτής

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Χρηματοδότηση

Θεσμική στήριξη

Διαπεριφερειακή σύνδεση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999 και ισχύει επ’ αόριστον.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση 1999/279/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διαπεριφερειακής συμφωνίας-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου (ΕΕ L 112 της 29.4.1999, σ. 65-84)

Διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου - Κοινή δήλωση σχετικά με τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur (ΕΕ L 69 της 19.3.1996, σ. 4-22)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διαπεριφερειακής συμφωνίας-πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των κρατών μελών της, αφετέρου (ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 62)

τελευταία ενημέρωση 06.03.2020