Συμφωνία της Κοτονού

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ — μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ;

Η συμφωνία της Κοτονού αποτελεί τη βάση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ, των χωρών της ΕΕ και 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Αποσκοπεί στον περιορισμό της φτώχειας, με απώτερο σκοπό την εξάλειψή της, στη στήριξη της αειφόρου οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών εταίρων και στη διευκόλυνση της προοδευτικής ενσωμάτωσης των αντίστοιχων οικονομιών τους στην παγκόσμια οικονομία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Θεμελιώδεις αρχές

Η συμφωνία της Κοτονού είναι μια στενή εταιρική σχέση που βασίζεται σε μια σειρά αρχών:

Οργάνωση

Έχουν θεσπιστεί κοινά όργανα για τη στήριξη της εκτέλεσης της συμφωνίας της Κοτονού:

Πολιτική διάσταση

Η πολιτική διάσταση της συμφωνίας της Κοτονού είναι σημαντική και περιλαμβάνει τα εξής:

Δραστηριότητες

Η συμφωνία περιλαμβάνει δραστηριότητες συνεργασίας ώστε να τονωθούν τα εξής:

Οι εν λόγω δραστηριότητες χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

Η συμφωνία τηρεί τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και επιτρέπει στα κράτη ΑΚΕ να αποκτήσουν την ικανότητα πλήρους συμμετοχής στις διεθνείς συναλλαγές.

Αναθεώρηση της συμφωνίας

Η συμφωνία υπογράφηκε το 2000 και λήγει στα τέλη του 2020.

Η πιο πρόσφατη αναθεώρησή της πραγματοποιήθηκε το 2017 [Απόφαση (ΕΕ) 2017/435]. Το 2010, η συμφωνία προσαρμόστηκε για να εστιάσει σε θέματα, όπως τα εξής:

Οι διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία πρέπει να ξεκινήσουν έως τον Αύγουστο του 2018.

Το 2016, εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με μια ανανεωμένη εταιρική σχέση για την περίοδο μετά το 2020. Η ανακοίνωση:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2003 και αρχικά είχε προγραμματιστεί να λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020. Η απόφαση αριθ. 3/2019 παρατείνει την εφαρμογή της συμφωνίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ή μέχρι να τεθεί σε ισχύ (ή να εφαρμοστεί προσωρινά) η νέα συμφωνία που αντικαθιστά τη συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το 2018 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ που θα αντικαταστήσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/EK.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3-353)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση αριθ. 3/2019 της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 4 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ [2020/2] (ΕΕ L 1 της 3.1.2020, σ. 3-4)

Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ C 210 της 30.6.2017, σ. 1-24)

Απόφαση (ΕΕ) 2017/435 του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 67 της 14.3.2017, σ. 31-32)

Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού [JOIN(2016) 52 final της 22.11.2016]

τελευταία ενημέρωση 03.04.2020