ΠΟΕ: συμφωνία για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994)

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) — Συμφωνία για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) — πιο συγκεκριμένα συμφωνία για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι βασικές αυτές αρχές αφορούν την εθνική μεταχείριση καθώς καιτη μεταχείριση του πλέον ευνοούμενου κράτους. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του ΠΟE πρέπει να μεταχειρίζονται στους υπηκόους των υπόλοιπων χωρών μελών εξίσου ευνοϊκά με τους υπηκόους τους. Επιπλέον, κάθε προνόμιο που χορηγείται στους υπηκόους μιας άλλης χώρας μέλους πρέπει επίσης να χορηγείται, αμέσως και άνευ όρων, στους υπηκόους όλων των υπολοίπων χωρών μελών, ακόμη και εάν η μεταχείριση αυτή είναι πιο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσει στους ίδιους του τους υπηκόους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κανόνες σχετικά με την ύπαρξη, το πεδίο εφαρμογής και την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Μέσα επιβολής της τήρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας

Μεταβατική περίοδος

Για την εφαρμογή της συμφωνίας, οι αναπτυγμένες χώρες διαθέτουν μια μεταβατική περίοδο 1 έτους για τη συμμόρφωση της νομοθεσίας και των πρακτικών τους με τις διατάξεις της συμφωνίας. Η περίοδος αυτή έγινε πενταετής για τις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και για τις χώρες των οποίων το καθεστώς κατευθυνόμενης οικονομίας μεταβάλλεται σε οικονομία της αγοράς, και ενδεκαετής για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

Θεσμικό πλαίσιο

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εξής: «ΕΕ και ΠΟΕ» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που προέκυψαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθόσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1–2)

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) — Συμφωνία για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)

τελευταία ενημέρωση 18.04.2017