Παγκόσμια στρατηγική εκλογικής βοήθειας και παρατήρησης της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Ανακοίνωση [COM(2000) 191 final] για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ

Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

Η ανακοίνωση σκοπό έχει να βοηθήσει στη χάραξη μιας πιο ενιαίας γραμμής πολιτικής σχετικά με την εκλογική βοήθεια* και την παρατήρηση* από την ΕΕ με στρατηγική και μεθοδολογία, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από προηγούμενες εμπειρίες.

Το άρθρο 2 της ΣΕΕ καθορίζει τις αξίες της ΕΕ όσον αφορά τον σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση της χώρας τους αναφέρεται στην παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου (UDHR). Στην περίπτωση εκλογών, για τη χρηστή διακυβέρνηση απαιτείται ένα κατάλληλο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο κανόνων. Για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου, είναι επίσης απαραίτητη μια διαφανής και υπεύθυνη εκλογική διοίκηση, ιδίως ανεξάρτητη επίβλεψη και παρακολούθηση. Η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη. Τα κριτήρια που θεσπίζονται στην UDHR για την εγκυρότητα των υπό παρατήρηση εκλογών είναι διεθνώς αποδεκτά. Οι εκλογές πρέπει να είναι ελεύθερες, δίκαιες, γνήσιες, περιοδικές και μυστικές.

Στο πλαίσιο της ΕΕ, η στήριξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου καθιερώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ. Το άρθρο 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει με σαφήνεια ότι η Ένωση βασίζεται σε αρχές όπως στην αρχή της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που υιοθετούνται από όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι αποστολές για την επιτήρηση των εκλογών γίνονται αποδεκτές ως μέρος της εντολής της ΕΕ.

Εμπειρικά διδάγματα

Η παρούσα ανακοίνωση συνοψίζει τα διδάγματα από τις αποστολές για την εκλογική επιτήρηση και βοήθεια που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΕ από το 1993 έως το 2000:

Συστάσεις για το μέλλον

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι πρέπει να εγκριθεί από την ΕΕ μια στρατηγική εκλογικής επιτήρησης και βοήθειας, η οποία:

Οι αποφάσεις για αποστολές εκλογικής επιτήρησης από την ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση αξιολόγηση που κρίνει την αποστολή σκόπιμη, βιώσιμη και χρήσιμη. Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο καθόρισε τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της ανακοίνωσης. Αυτό το παράρτημα αναφέρει επίσης τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι παρατηρητές να μπορούν να επιτελούν το έργο τους.

Τα παρακάτω κριτήρια θα μπορούσαν να αποτελούν βάση για την απόφαση παροχής εκλογικής βοήθειας:

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), η τελευταία συμμετέχει ενεργά στις αποστολές εκλογικής επιτήρησης, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής (Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής, που συστεγάζεται με την EEAS).

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των αποστολών, μελετώνται οι διάφορες δυνατότητες για την επίσπευση και απλούστευση των αποφάσεων που αφορούν τη δέσμευση των κονδυλίων και την εκτέλεση των δαπανών.

Όσον αφορά την πρόσληψη παρατηρητών, η ανακοίνωση θεωρεί ότι τα κριτήρια που εγκρίνονται για την επιλογή (παράρτημα IV) και ο κώδικας συμπεριφοράς των παρατηρητών της ΕΕ (παράρτημα III) αποτελούν μια καλή βάση.

Κατευθυντήριες γραμμές για επιτυχημένες αποστολές

Στην ανακοίνωση συστήνεται να ληφθούν υπόψη τα εξής για την επιτυχία των αποστολών εκλογικής βοήθειας και επιτήρησης:

Για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών, η ανακοίνωση συστήνει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Για τη βελτίωση της προβολής των εκλογικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, η ανακοίνωση προτείνει:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εκλογική βοήθεια: παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης των εκλογικών διαδικασιών, όπως βοήθεια για τη θέσπιση εκλογικού νομικού πλαισίου, εγγραφή των πολιτικών κομμάτων ή των ψηφοφόρων, καθώς και αγωγή του πολίτη και κατάρτιση των τοπικών παρατηρητών και δημοσιογράφων. Η εκλογική βοήθεια λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την εκλογική επιτήρηση.
Η εκλογική επιτήρηση: σκοπό έχει:

Βασίζεται στις αρχές της πλήρους κάλυψης, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και του επαγγελματισμού.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση – Τίτλος I – Κοινές διατάξεις – Άρθρο 2 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 17)

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ [COM(2000) 191 final της 11.4.2000]

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Μαΐου 2008, σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (ΕΕ C 271E της 12.11.2009, σ. 31-38)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση — ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ανάπτυξης, σ. I-V της 31ης Μαΐου 2001 (Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ (ΕΕ C 343 της 5.12.2001, σ. 270-277)

τελευταία ενημέρωση 02.03.2018