Άγρυπνος φρουρός των δαπανών της ΕΕ: πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

 

ΣΎΝΟΨΗ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Διασφαλίζει την υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΕ έναντι του φορολογουμένου. Το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τον ρόλο του Συνεδρίου. Το Συνέδριο καταρτίζει τον δικό του εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος πρέπει, στη συνέχεια, να εγκριθεί από το Συμβούλιο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Ο εσωτερικός κανονισμός διέπει τις εσωτερικές εργασίες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καλύπτει πτυχές όπως οι ακόλουθες:

η οργάνωση του Συνεδρίου (διορισμοί, θητείες, καθήκοντα του Συνεδρίου, εκλογή του προέδρου)·

η λειτουργία (συνεδριάσεις του Συνεδρίου και των Τμημάτων, αποφάσεις του Συνεδρίου, Τμήματα και επιτροπές, έλεγχοι και κατάρτιση εκθέσεων, γνωμών, παρατηρήσεων και δηλώσεων αξιοπιστίας).

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Σύνθεση και δομή

Το Συνέδριο είναι συλλογικό όργανο, δηλαδή τα μέλη του είναι από κοινού υπεύθυνα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις ενέργειες που εγκρίνονται. Απαρτίζεται από 28 Μέλη, ένα από κάθε χώρα της ΕΕ. Τα Μέλη διορίζονται για 6 έτη (ανανεώσιμη θητεία). Τα Μέλη, για να διοριστούν, πρέπει να υπηρετούν ή να έχουν υπηρετήσει στη χώρα τους σε όργανα εξωτερικού ελέγχου ή να διαθέτουν ειδικά προσόντα για το λειτούργημα αυτό. Ασκούν τα καθήκοντα τους με πλήρη ανεξαρτησία.

Τα Μέλη εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρό τους, για περίοδο 3 ετών (ανανεώσιμη θητεία). Στα καθήκοντά του/της συγκαταλέγονται:

να συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συνεδρίου και να προεδρεύει αυτών·

να μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου·

να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου και των επισκέψεων, της επικοινωνίας, των νομικών υποθέσεων και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και για τη χρηστή διαχείριση των διαφόρων δραστηριοτήτων του Συνεδρίου·

να ορίζει τον υπάλληλο στον οποίο θα ανατίθεται η εκπροσώπηση του Συνεδρίου στις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων·

να εκπροσωπεί το Συνέδριο στις εξωτερικές του σχέσεις και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Το Συνέδριο διαθέτει Γενικό Γραμματέα, που είναι αρμόδιος για την καθημερινή λειτουργία της Γραμματείας του Συνεδρίου, καθώς επίσης και για τη διοίκηση, τις οικονομικές υποθέσεις και την υποστήριξη, τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνολογία πληροφοριών και τη μετάφραση.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει επίσης Τμήματα και επιτροπές. Τα Τμήματα εγκρίνουν γνώμες, ειδικές εκθέσεις και συγκεκριμένες ετήσιες εκθέσεις. Επίσης, τα Τμήματα εκπονούν τις ετήσιες εκθέσεις για τον προϋπολογισμό και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, οι οποίες στη συνέχεια εγκρίνονται από το Συνέδριο. Οι επιτροπές (δηλαδή η διοικητική επιτροπή και η επιτροπή ελέγχου) ασχολούνται με διοικητικές υποθέσεις και αποφάσεις σε θέματα που αφορούν την επικοινωνία και τη στρατηγική.

Καθήκοντα του Συνεδρίου

Το Συνέδριο ελέγχει τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της καθώς επίσης και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ρόλος του, ως ανεξάρτητου εξωτερικού οργάνου ελέγχου της ΕΕ, είναι να εξακριβώνει ότι τα κονδύλια της ΕΕ έχουν καταλογιστεί ορθά, συλλέγονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς και έχουν επιτύχει σωστή σχέση κόστους - ωφέλειας.

Οι έλεγχοί του διεξάγονται με στόχο τόσο τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης όσο και την ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των δημόσιων κονδυλίων.

Έλεγχοι

Οι έλεγχοι

πραγματοποιούνται βάσει εγγράφων και, εν ανάγκη, επιτόπου στα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

διενεργούνται στις εγκαταστάσεις κάθε άλλου οργάνου ή οργανισμού που διαχειρίζεται έσοδα ή έξοδα για λογαριασμό της Ένωσης

διενεργούνται στις χώρες της ΕΕ και σε χώρες σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που λαμβάνει πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το Συνέδριο, στο πλαίσιο του ρόλου του ως εξωτερικού οργάνου ελέγχου της ΕΕ, συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης, το Συνέδριο μπορεί να ζητήσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, τις οργανώσεις που λαμβάνουν πληρωμές από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή τα εθνικά ελεγκτικά όργανα, με στόχο την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Προγράμματα εργασιών

Κάθε χρόνο, το Συνέδριο εγκρίνει πρόγραμμα εργασίας όπου αναφέρει τις προτεραιότητές του σε θέματα ελεγκτικών καθηκόντων. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται και παρουσιάζεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου.

Διαδικασία ετήσιας απαλλαγής

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαθέτει δικαστικές εξουσίες και, ως εκ τούτου, δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις. Μετά το πέρας κάθε οικονομικού έτους, συντάσσει ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Η εν λόγω έκθεση αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση της απαλλαγής για τον προϋπολογισμό στην Επιτροπή.

Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μια δήλωση που βεβαιώνει την αξιοπιστία των λογαριασμών και πιστοποιεί ότι ο προϋπολογισμός έχει εκτελεστεί ορθά, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς. Επιπλέον, το Συνέδριο μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλλει παρατηρήσεις, ιδίως με τη μορφή ειδικών εκθέσεων, επί συγκεκριμένων ζητημάτων και να γνωμοδοτεί ή να εκδίδει άλλα πορίσματα μετά από εξέταση, κατόπιν αίτησης ενός από τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή με ίδια πρωτοβουλία.

Το Συνέδριο αποφασίζει σε συνεδρίαση, με την πλειοψηφία των Μελών του, για την έγκριση της ετήσιας έκθεσης. Οι συνεδριάσεις του δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασίσει αλλιώς. Επίσης, μπορεί να αποφασίσει, κατά περίπτωση, να εγκρίνει αποφάσεις με την έγγραφη διαδικασία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο υποβάλλει εκθέσεις για παρατυπίες στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ και αναφέρει τυχόν περιπτώσεις υπόνοιας απάτης που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF).

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΆΡΧΙΣΕ ΝΑ ΙΣΧΎΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από την 1η Ιουνίου 2010.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε το 1977 και, από το 1992, είναι πλήρες θεσμικό όργανο της ΕΕ. Η έδρα του βρίσκεται στο Λουξεμβούργο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε:

ΠΡΆΞΗ

Εσωτερικός κανονισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εσωτερικός κανονισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.6.2010

ΕΕ L 103 της 23.4.2010, σ. 1-6

τελευταία ενημέρωση 15.10.2015