Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: ορισμός και πεδίο εφαρμογής

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Σύσταση της Επιτροπής — ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ;

Η σύσταση θεσπίζει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται εάν μια εταιρεία είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία (ΜΜΕ). Οι διαφορετικές αυτές κατηγορίες, με βάση τον αριθμό απασχολούμενων και τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό μιας εταιρείας, καθορίζουν την επιλεξιμότητά της για ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και προγράμματα στήριξης. Οι ορισμοί τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Δημιουργούν δύο στις τρεις θέσεις εργασίας. Το 2013 πάνω από 21 εκατομμύρια ΜΜΕ εξασφάλισαν περίπου 90 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ΜΜΕ προωθούν ένα πνεύμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, συμβάλλοντας στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρώπη.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1422] (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36-41)

τελευταία ενημέρωση 11.01.2016