Ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

1) ΣΤΟΧΟΣ

Ορισμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων και των μεσαίων επιχειρήσεων σε συνάρτηση με το μέγεθός τους, των κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό τους και την ανεξαρτησία τους με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των μέτρων που τις αφορούν.

2) ΠΡΑΞΗ

Σύσταση της Επιτροπής (96/280/ΕΚ), της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 107, 30.04.1996].

3) ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνεται στα κράτη μέλη, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ζητώντας τους να εφαρμόζουν έναν κοινό ορισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εν τούτοις, τα κράτη μέλη και τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν. Εν τούτοις, η συμμόρφωση με αυτόν τον ορισμό είναι υποχρεωτική, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, για να υπάρχει το όφελος της προτιμησιακής μεταχείρισης για τις ΜΜΕ σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις, εφόσον τέτοια μεταχείριση επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.

Κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη, δηλαδή 25% του κεφαλαίου ή των ψήφων δεν πρέπει να ανήκουν σε μία επιχείρηση, ή από κοινού σε πολλές επιχειρήσεις που δεν αντιστοιχούν με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή της μικρής επιχείρησης. Αυτό το ανώτατο όριο μπορεί να ξεπεραστεί σε δυο υποθετικές περιπτώσεις:

Η παρούσα σύσταση δίνει τους ακόλουθους ορισμούς:

Η απώλεια της ποιότητας της μεσαίας, της μικρής ή της πολύ μικρής επιχείρησης ισχύει μόνο εάν αυτές υπερβούν τα όρια σε δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τη σύσταση, ιδίως τα επίπεδα των ορίων, όταν επιθυμεί και κατά κανόνα κάθε 4 έτη.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτόν τον ορισμό σε όλα τα κοινοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται και τα οποία φορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πράξη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Τελευταία προθεσμία μετατροπής στα κράτη μέλη

Σύσταση 98/280/ΕΚ

30.04.96

31.12.98

4) μετρα εφαρμογης

5) μεταγενεστερες εργασιες

Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) [Επίσημη Εφημερίδα L 124, 20.05.2003] Από την 1η Ιανουαρίου 2005 η παρούσα σύσταση θα αντικαταστήσει την σύσταση της Επιτροπής 96/280/ΕΚ της 3ης Απριλίου 1996.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.03.2003