Ευρωπαϊκή τυποποίηση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες που διέπουν:

Ο κανονισμός καλύπτει πρότυπα για υπηρεσίες αλλά και για προϊόντα, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται μεταξύ των απαραίτητων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Ευρεία συμμετοχή κατά τη διαδικασία κατάρτισης προτύπων

Αιτήματα τυποποίησης σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που να έχει γνώμονα την αγορά και να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τους στόχους πολιτικής της ΕΕ. Η Επιτροπή προσδιορίζει τις απαιτήσεις και την προθεσμία για τη θέσπισή του. Οι χώρες της ΕΕ ανακοινώνουν στην Επιτροπή όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται σε οργανισμούς τυποποίησης για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπου για συγκεκριμένα προϊόντα, για τον σκοπό της έκδοσης τεχνικού κανονισμού.

Αναγνώριση και χρήση των τεχνικών προδιαγραφών

Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιούν το πλήρες εύρος των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και τεχνολογίας της πληροφορίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεντρώνουν την αποδοχή της αγοράς και η εφαρμογή τους δεν εμποδίζει τη διαλειτουργικότητα με την εφαρμογή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων.

Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών ορίζει τις στρατηγικές της ευρωπαϊκής τυποποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της Ένωσης για την ανάπτυξη. Η Επιτροπή καταρτίζει σύστημα κοινοποίησης σε όλους τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη διαβούλευση και την καταλληλότητα για την αγορά, πριν από την έκδοση του ετήσιου προγράμματος εργασιών της Ένωσης ή την έγκριση αιτημάτων τυποποίησης ή τη λήψη απόφασης σχετικά με τυπικές αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα που υποβλήθηκαν από τις χώρες της ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υποβολή εκθέσεων

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης αποστέλλουν στη Επιτροπή ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροποποιήσεις μετά τη δημοσίευση

Ο κανονισμός τροποποιήθηκε μετά την έκδοσή του προκειμένου να καλύπτει ρητώς τα ακόλουθα συγκεκριμένα πρότυπα:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε επίσης:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12–33).

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή — Ένα στρατηγικό όραμα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα: Προχωρώντας προς τα εμπρός για την ενίσχυση και την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020 [COM(2011) 311 τελικό της 1.6.2011]

τελευταία ενημέρωση 22.05.2019