Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έφερε στην επιφάνεια αδυναμίες της χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), με έδρα τη Φραγκφούρτη, συστάθηκε το 2010 για την πρόληψη των κινδύνων αποσταθεροποίησης του ασφαλιστικού τομέα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής

ΣΥΝΟΨΗ

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έφερε στην επιφάνεια αδυναμίες της χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), με έδρα τη Φραγκφούρτη, συστάθηκε το 2010 για την πρόληψη των κινδύνων αποσταθεροποίησης του ασφαλιστικού τομέα.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός συστήνει την EIOPA, έναν φορέα της ΕΕ που υποστηρίζει τον συντονισμό ανάμεσα στις εθνικές αρχές και διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τον τομέα των ασφαλίσεων και των επαγγελματικών συντάξεων στις χώρες της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας

Η EIOPA καταρτίζει ρυθμιστικά και τεχνικά πρότυπα που συνοδεύουν νομοθετικές πράξεις τις οποίες εγκρίνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοοικονομικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (μεγάλες χρηματοοικονομικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς τομείς), διαμεσολαβητές επαγγελματικών συντάξεων και ασφαλίσεων (επιχειρήσεις που πωλούν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συμβόλαια). Διαθέτει επίσης εξουσία έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου.

Τάσεις της αγοράς

Η EIOPA έχει καθήκον να διασφαλίζει τη σταθερότητα των ασφαλιστικών αγορών και την προστασία των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων. Για παράδειγμα, παρακολουθεί τις καταναλωτικές τάσεις και αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους και τα τρωτά σημεία των αγορών. Υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, η EIOPA μπορεί προσωρινά να απαγορεύσει ή να περιορίσει χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που απειλούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παραβίαση του δικαίου

Η EIOPA διαθέτει εξουσία διερεύνησης παραβίασης του δικαίου από εθνική αρχή. Κάτι τέτοιο προκύπτει όταν η εν λόγω χώρα δεν καταφέρει να εξασφαλίσει συμμόρφωση ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η EIOPA, εντός 2 μηνών, μπορεί να εκδώσει σύσταση προς την εθνική αρχή Τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδώσει επίσημη γνώμη που να απαιτεί από την αρχή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Εάν η εθνική αρχή επιμένει στη μη συμμόρφωση, η EIOPA μπορεί να απευθύνει άμεσα μια απόφαση σε χρηματοοικονομικό ίδρυμα, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Η εν λόγω απόφαση υπερισχύει προηγούμενων αποφάσεων που έχει λάβει η εθνική αρχή.

Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία

Η EIOPA εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας το οποίο δημιουργήθηκε το 2010 και αποτελείται από τρεις ακόμα εποπτικούς οργανισμούς:

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της EIOPA.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010

16.12.2010

-

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48-83

Διορθωτικό

-

-

L 54 της 22.2.2014, σ. 23-23

Πράξη /-εις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2014/51/ΕΕ

23.5.2014

31.3.2015

ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1-61

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (Επίσημη Εφημερίδα L 331 της 15.12.2010, σ. 162-164)

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) (Επίσημη Εφημερίδα L 331 της 15.12.2010, σ. 120-161)

Απόφαση 2004/9/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2003, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων (Επίσημη Εφημερίδα L 3 της 7.1.2004, σ. 34-35)

τελευταία ενημέρωση 16.04.2015