Σύσταση ταμείων εξυγίανσης τραπεζών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(2010) 254 τελικό] — Ταμεία εξυγίανσης τραπεζών

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Περιγράφει τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη σύσταση ταμείων εξυγίανσης τραπεζών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ποιος είναι ο ρόλος των ταμείων εξυγίανσης τραπεζών;

Πώς μπορεί να χρηματοδοτηθούν τα ταμεία εξυγίανσης τραπεζών;

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης για ένα ταμείο θα πρέπει να καθορίζουν τους απαραίτητους πόρους, ενώ παράλληλα να παρέχουν κίνητρα για την ενδεδειγμένη συμπεριφορά.

3 σημεία μπορούν να αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των συνεισφορών σε ταμεία εξυγίανσης τραπεζών:

Ποια μέσα διακυβέρνησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα ταμεία εξυγίανσης τραπεζών;

Πώς μπορούν τα ταμεία εξυγίανσης τραπεζών να ενταχθούν σε ένα νέο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας;

Ορισμός μιας κοινής προσέγγισης για τα ταμεία εξυγίανσης τραπεζών

Εξελίξεις από το 2010

Μετά τη δημοσίευση αυτής της ανακοίνωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια σειρά νομοθετικών πράξεων για το ζήτημα της εξυγίανσης τραπεζών. Το 2014 η ΕΕ εξέδωσε:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για τη μείωση της σοβαρότητας των συνεπειών της χρεοκοπίας τραπεζών που προκλήθηκε εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης τον Οκτώβριο του 2008, οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ παρείχαν κρατικές ενισχύσεις για να υποστηρίξουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτή η ενίσχυση έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τους φορολογούμενους και έχει αυξήσει το δημόσιο χρέος των χωρών της ΕΕ. Η συγκρότηση ταμείων εξυγίανσης αναμένεται να ελαχιστοποιήσει τη μελλοντική προσφυγή σε κρατική ενίσχυση για την επίλυση του ζητήματος των χρεοκοπήσεων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — Ταμεία εξυγίανσης τραπεζών [COM(2010) 254 τελικό της 26.5.2010]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149-178)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/49/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190-348)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1-90)

τελευταία ενημέρωση 20.02.2017