Ασφάλιση και αντασφάλιση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία η οποία είναι γνωστή ως Φερεγγυότητα II απαιτεί τη διατήρηση επαρκών χρηματοοικονομικών πόρων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπλέον, η οδηγία ορίζει κανόνες διαχείρισης και εποπτείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία καλύπτει τις εταιρείες ασφάλισης ζημιών, ασφάλισης ζωής και αντασφάλισης.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους αφού λάβουν άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή της χώρας τους. Η άδεια λειτουργίας ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν κεφάλαιο σε συνάρτηση με τα προφίλ κινδύνου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι έχουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την αντιμετώπιση οικονομικών δυσκολιών. Οι εταιρείες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εξής κεφαλαιακές απαιτήσεις:

Εάν μια εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τα δύο ποσά κεφαλαίων που απαιτούνται, η αρχή εποπτείας πρέπει να αναλάβει δράση.

Σύστημα διαχείρισης κινδύνων

Κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης

Οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλο και διάφανο σύστημα διακυβέρνησης με σαφή επιμερισμό αρμοδιοτήτων. Πρέπει να διαθέτουν διοικητική ικανότητα αντιμετώπισης διάφορων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων.

Εκτίμηση ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να διεξάγουν τη δική τους εσωτερική εκτίμηση κινδύνου και φερεγγυότητας σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Αυτή περιλαμβάνει τους κινδύνους αναγκών φερεγγυότητας σε σχέση με τα προφίλ κινδύνου τους καθώς επίσης τη συμμόρφωση τους με τα απαιτούμενα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Εποπτεία

Εξέταση εποπτείας

Η νομοθεσία προβλέπει «διαδικασία εποπτικής εξέτασης» (SRP) η οποία επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να εξετάζουν και να αξιολογούν τη συμμόρφωση των ασφαλιστικών εταιρειών με τους κανόνες. Στόχος είναι η συνδρομή των εποπτικών αρχών στην επισήμανση των εταιρειών που μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες.

Αρχή εποπτείας ομίλου

Κάθε ασφαλιστικός όμιλος, δηλαδή κάθε εταιρεία με οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες σε μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να έχει μια αρχή εποπτείας ομίλου με συγκεκριμένες ευθύνες η οποία συνεργάζεται στενά με τις οικείες εθνικές εποπτικές αρχές.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1-155)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2009/138/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1542 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (εταιρείες υποδομών) (ΕΕ L 236 της 14.9.2017, σ. 14-21)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35-80)

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37-85)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1-797)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης.

Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1-61)

Οδηγία 2013/58/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα II) όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και την ημερομηνία εφαρμογής της, καθώς και την ημερομηνία κατάργησης ορισμένων οδηγιών (Φερεγγυότητα I) (ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 1-3)

Οδηγία 2012/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα II) όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο, την ημερομηνία εφαρμογής της και την ημερομηνία κατάργησης ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 249 της 14.9.2012, σ. 1-2)

Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 113-141)

τελευταία ενημέρωση 05.10.2018