Ανοικτή πώληση τίτλων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός:

Εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Πανδημία COVID-19 — αποφάσεις της ΕΑΚΑΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 1 Νοεμβρίου 2012.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε περιόδους χρηματοπιστωτικής αστάθειας, ορισμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, όπως οι ανοικτές πωλήσεις και τα CDS, ενέχουν τον κίνδυνο να επιδεινώσουν την καθοδική πορεία των τιμών των μετοχών, ιδίως στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τρόπο ο οποίος θα μπορούσε τελικά να απειλήσει τη βιωσιμότητά τους και να δημιουργήσει κινδύνους για ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτή η αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να εξαπλωθεί στην πραγματική οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ανοικτή πώληση: μια συναλλαγή κατά την οποία ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πουλάει ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο έχει δανειστεί, με σκοπό να το αγοράσει και πάλι σε μεταγενέστερο χρόνο. Το ίδρυμα ελπίζει ότι εντωμεταξύ η τιμή του προϊόντος θα έχει πέσει, έτσι ώστε να πρέπει να πληρώσει λιγότερο από το ποσό που απέκτησε με την πώληση.
Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS): υψηλού κινδύνου, μη ρυθμιζόμενα παράγωγα.
Εξαιρετικές περιπτώσεις: στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού:
Ακάλυπτη ανοιχτή πώληση: θεωρείται πιο επικίνδυνη από την κανονική ανοικτή πώληση, όταν εξαρχής ο πωλητής δεν έχει ούτε δανειστεί το χρηματοπιστωτικό προϊόν.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (EE L 86 της 24.3.2012, σ. 1-24)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση (ΕΕ) 2020/525 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, της 16ης Μαρτίου 2020, να απαιτήσει από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καθαρές αρνητικές θέσεις να μειώσουν προσωρινά τα όρια κοινοποίησης των καθαρών αρνητικών θέσεων σε σχέση με το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που διαθέτουν μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πάνω από ένα ορισμένο όριο για σκοπούς κοινοποίησης προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 116 της 15.4.2020, σ. 5-13)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1-7)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2012, περί συμπληρώσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης όσον αφορά τους ορισμούς, τον υπολογισμό των καθαρών αρνητικών θέσεων, τις καλυμμένες συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, τα όρια κοινοποίησης, τα όρια ρευστότητας για την αναστολή των περιορισμών, τις σημαντικές πτώσεις στην αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων και τα ανεπιθύμητα συμβάντα (ΕΕ L 274 της 9.10.2012, σ. 1-15)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 919/2012 της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2012, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μέθοδο υπολογισμού της μείωσης της αξίας των ρευστοποιήσιμων μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 274 της 9.10.2012, σ. 16-17)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 827/2012 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2012, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα μέσα δημοσιοποίησης καθαρής θέσης σε μετοχές, τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, τους τύπους συμφωνιών, ρυθμίσεων και μέτρων που διασφαλίζουν επαρκώς ότι οι μετοχές ή οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι είναι διαθέσιμοι για διακανονισμό, και τις ημερομηνίες και την περίοδο για τον προσδιορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης για μια μετοχή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (ΕΕ L 251 της 18.9.2012, σ. 11-18)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 826/2012 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις κοινοποίησης και δημοσιοποίησης αναφορικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, τις λεπτομέρειες των προς κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών πληροφοριών συναφών με καθαρές αρνητικές θέσεις και τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας συναλλαγών για τον προσδιορισμό των εξαιρέσιμων μετοχών (ΕΕ L 251 της 18.9.2012, σ. 1-10)

τελευταία ενημέρωση 18.12.2020