Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 — διαδικασίες της ΕΕ για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών, όπως τα αντιβιοτικά, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε κτηνιατρικά φάρμακα, όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων του κρέατος, του ψαριού, του γάλακτος, των αυγών και του μελιού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων.

Ως προς αυτό, ορίζει τα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 6 Ιουλίου 2009.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι προηγούμενοι κανόνες της ΕΕ για το παρόν ζήτημα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκοι και οδήγησαν στη μείωση της διαθεσιμότητας φαρμάκων για ζώα παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ. Ο παρών κανονισμός θεσπίστηκε με σκοπό τη διασφάλιση τόσο της ασφάλειας των καταναλωτών όσο και της διαθεσιμότητας κτηνιατρικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ανώτατο όριο καταλοίπων (ΑΟΚ): η ανώτατη συγκέντρωση καταλοίπων μιας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας που μπορεί να επιτρέπεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Σημείο αναφοράς για δράση: το επίπεδο καταλοίπων μιας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας το οποίο καθορίζεται για λόγους ελέγχου στην περίπτωση ορισμένων ουσιών για τις οποίες δεν έχει οριστεί ανώτατο όριο καταλοίπων. Τα σημεία αναφοράς για δράση ορίζονται στο πλαίσιο της διαβούλευσης με επίσημα εργαστήρια ελέγχου.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11-22)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/880 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη χρήση ανώτατου ορίου καταλοίπων που έχει καθοριστεί για μια φαρμακολογικά δραστική ουσία σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, για άλλο τρόφιμο που παράγεται από το ίδιο είδος, και ανώτατου ορίου καταλοίπων που έχει καθοριστεί για μια φαρμακολογικά δραστική ουσία σε ένα ή περισσότερα είδη, για άλλα είδη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 24.5.2017, σ. 1-5)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/12 της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2017, όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των αιτήσεων και αιτημάτων για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 4 της 7.1.2017, σ. 1-7)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 15 της 20.1.2010, σ. 1-72)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1-3)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 23.11.2017