Γεωγραφική καταγωγή των αλκοολούχων ποτών

Για την προστασία των καταναλωτών και την ανάπτυξη του τομέα των αλκοολούχων ποτών*, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δημιούργησε ένα νομικό πλαίσιο που εξασφαλίζει ομοιόμορφους κανόνες σε όλη την ΕΕ σχετικά με την εμπορία των αλκοολούχων ποτών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου

ΣΥΝΟΨΗ

Για την προστασία των καταναλωτών και την ανάπτυξη του τομέα των αλκοολούχων ποτών*, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δημιούργησε ένα νομικό πλαίσιο που εξασφαλίζει ομοιόμορφους κανόνες σε όλη την ΕΕ σχετικά με την εμπορία των αλκοολούχων ποτών.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεών τους. Εφαρμόζεται σε όλα τα αλκοολούχα ποτά, είτε παράγονται στην ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Αλκοολούχα ποτά: τα αλκοολικά ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Εξ ορισμού, έχουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 15 % vol. Παράγονται είτε απευθείας με απόσταξη, διαβροχή ή προσθήκη αρτυμάτων είτε με ανάμειξη αλκοολούχου ποτού με άλλο ποτό, με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή με ορισμένα προϊόντα απόσταξης.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008

20.2.2008

-

ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16-54

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008

20.1.2009

-

ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34-50

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 936/2009 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2009, για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 264 της 8.10.2009, σ. 5-6)

τελευταία ενημέρωση 02.10.2015