Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού περί Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 498/2007 καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) για την περίοδο 2007-2013 όσον αφορά τη δομή, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Προσδιορίζονται τα μέτρα, η παρακολούθηση και οι έλεγχοι και καθορίζονται τα μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής. Εξάλλου, ο εν λόγω κανονισμός, καθορίζει τα πλαίσια για τη δημοσιότητα και την πληροφόρηση και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι μηχανισμοί και οι κανόνες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού περί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής έχουν στόχο να διευκολύνουν την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων (παράρτημα Ι). Οι παρούσες λεπτομέρειες εφαρμογής έχουν επίσης στόχο να συμβάλλουν θετικά στην εξέταση και την έγκριση και αυτών των έργων από την Επιτροπή. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει κριτήρια γεωγραφικής επιλεξιμότητας (ανάλυση των εθνικών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων, περιγραφή των ισχυρών και των αδύνατων σημείων) και τη συνάφεια των προτεινόμενων έργων με τους άξονες προτεραιότητας που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Για τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία το σύνολο των δημόσιων δαπανών δεν υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ (τιμές του 2004) ο παρών κανονισμός προβλέπει ειδικές διατάξεις. Οι παρούσες λεπτομέρειες εφαρμογής έχουν επίσης στόχο να συμβάλλουν θετικά στην εξέταση και την έγκριση και αυτών των έργων από την Επιτροπή.

Όσον αφορά την αλιεία, με τις διαρθρωτικές δράσεις επιδιώκεται να δοθούν προσανατολισμοί και να συνεχιστεί η αναδιάρθρωση του κλάδου. Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί το μέλλον της δραστηριότητας και να προωθηθεί η αειφόρος αλιεία. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε δημόσια ενίσχυση που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας.

Αξονες προτεραιότητας

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται με βάση τους άξονες προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (βλέπε παράρτημα Ι, μέρος Α):

Αξιολόγηση

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις των προγραμμάτων αυτών το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις πληρωμές σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο και τις δαπάνες.

Πληροφόρηση και δημοσιότητα

Τα κράτη μέλη ή οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν να οργανώνουν δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό και τους πιθανούς δικαιούχους. Επίσης η διαχειριστική αρχή φροντίζει για την οργάνωση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας για το ευρύ κοινό που να καλύπτουν την έναρξη του επιχειρησιακού προγράμματος, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων καθώς και την ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παράρτημα ΙΙ) επί μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από την 9η Μαΐου, μπροστά στα γραφεία των διαχειριστικών αρχών.

Μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής

Τα μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής περιλαμβάνουν δράσεις όπως οι κοινωνικοοικονομικές αντισταθμίσεις για τη διαχείριση του στόλου (βλέπε ονοματολογία στο παράρτημα ΙΙΙ) που περιλαμβάνουν επιστρεφόμενες επενδύσεις ιδίως για ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, εγγυητικά κεφάλαια και δάνεια.

Η δήλωση δαπανών (παράρτημα ΙΧ) όσον αφορά τα μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη που έχει καταβληθεί για τη δημιουργία ή τη στήριξη των μέσων αυτών. Κατά το μερικό ή τελικό κλείσιμο των λογαριασμών του επιχειρησιακού προγράμματος, οι αποδεκτές δαπάνες καλύπτουν το σύνολο των πληρωμών από κάθε μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής για επενδύσεις υπέρ επιχειρήσεων ή για παρασχεθείσες εγγυήσεις.

Όταν το ΕΤΑ χρηματοδοτεί πράξεις που περιλαμβάνουν μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οργανώνονται μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου, υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο από τους συγχρηματοδοτούντες εταίρους ή τους μετόχους ή από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Το εν λόγω σχέδιο ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό (άρθρα 35, 36 και 37).

Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος

Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος που έχει ορίσει το κράτος μέλος (παράρτημα ΧΙΙ) μεριμνά για την ενημέρωση των δικαιούχων όσον αφορά τους ειδικούς όρους για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης, το χρηματοδοτικό σχέδιο, τις προθεσμίες υλοποίησης καθώς και τα οικονομικά δεδομένα και τα άλλα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και να διαβιβάζονται. Οι επαληθεύσεις που πραγματοποιεί η διαχειριστική αρχή καλύπτουν διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και υλικές πτυχές των πράξεων. Κάθε ποσό που αντιστοιχεί σε παρατυπία ταυτοποιείται από τον αριθμό αναφοράς που αποδίδεται στην παρατυπία αυτή ή με κάθε άλλη κατάλληλη μέθοδο.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται επιτόπια (παράρτημα V) βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται από τον δικαιούχο. Επιπλέον η ελεγκτική αρχή μπορεί να πραγματοποιήσει τυχαία στατιστική δειγματοληψία των πράξεων (βλέπε παράρτημα IV).

Παρατυπίες

Σε περίπτωση παρατυπίας τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιήσουν τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μία παρατυπία μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να ενημερωθούν και αυτά.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων

Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής διενεργείται με τη χρήση πληροφοριακού συστήματος που συγκροτείται από την Επιτροπή, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Το πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες για:

Το σύστημα πληροφορικής περιλαμβάνει επίσης τα έγγραφα και τα δεδομένα κοινού ενδιαφέροντος, ήτοι το επιχειρησιακό πρόγραμμα (παράρτημα 1, μέρος A), την απόφαση της Επιτροπής περί συμμετοχής του ΕΤΑ, τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης (υπόδειγμα παραρτήματος XIV), τη στρατηγική ελέγχου (παράρτημα V), την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης (παράρτημα XII, μέρος A).

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 498/2007

30.5.2007

-

EE L 120, 10.5.2007

Πράξη(εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1249/2010

12.1.2011

-

ΕΕ L 341, 23.12.2010

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 498/2007 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.03.2011