Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Η χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) είναι σύμφωνη μα τους στόχους και το στρατηγικό πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του Ιουνίου 2003 και του Απριλίου 2004 εστιάζει κυρίως στην αγροτική ανάπτυξη, ενσωματώνοντας ένα ενιαίο μέσο χρηματοδότησης και προγραμματισμού: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το μέσο αυτό που θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1290/2005 στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτικής της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη καθώς και στην απλούστευση της εφαρμογής της. Βελτιώνει σημαντικά τη διαχείριση και τον έλεγχο της νέας πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013.

Στόχοι και γενικοί κανόνες παρέμβασης

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους γενικούς κανόνες για την παροχή κοινοτικής ενίσχυσης προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ. Ο κανονισμός ορίζει επίσης τους στόχους της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η πολιτική αυτή.

Το Ταμείο συμβάλει στη βελτίωση:

Το Ταμείο παρεμβαίνει συμπληρώνοντας τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δράσεις που συμβάλλουν στις προτεραιότητες της Κοινότητας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης για τη συνοχή και τη συμβατότητα του Ταμείου με τα λοιπά κοινοτικά μέτρα στήριξης.

Στρατηγική προσέγγιση

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει υιοθετήσει η Κοινότητα. Στη συνέχεια, κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή το οικείο εθνικό στρατηγικό σχέδιο πριν υποβάλει τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο καλύπτει το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και περιλαμβάνει:

Η εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων πραγματοποιείται με προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης αποτελούμενα από ένα σύνολο μέτρων ομαδοποιημένων γύρω από 4 άξονες *.

Άξονας 1: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας

Η στήριξη που στοχεύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας αφορά:

Άξονας 2: βελτίωση του περιβάλλοντος και των περιοχών της υπαίθρου

Όσον αφορά τις καθοριζόμενες χρήσεις γης, η στήριξη πρέπει να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη ενθαρρύνοντας ιδίως τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές να χρησιμοποιούν μεθόδους χρήσεων γης συμβατές με την ανάγκη να διαφυλαχθεί το φυσικό περιβάλλον και τοπίο και να προστατευθούν και να βελτιωθούν οι φυσικοί πόροι. Τα κυριότερα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη συμπεριλαμβάνουν τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των τοποθεσιών Natura 2000, την προστασία υδάτων και εδάφους και την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση προβλέπει ιδίως ενισχύσεις που συνδέονται με τα φυσικά μειονεκτήματα στις ορεινές περιοχές και ενισχύσεις σε άλλες περιοχές με μειονεκτήματα (οι οποίες υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη με βάση κοινά αντικειμενικά κριτήρια), ή γεωργοπεριβαλλοντικές ή δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, οι οποίες καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες υποχρεωτικές προδιαγραφές. Παρέχεται επίσης στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις, που συνδέονται με την υλοποίηση των γεωργο- ή δασο-περιβαλλοντικών δεσμεύσεων ή με την επίτευξη άλλων γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων καθώς και με τα μέτρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση των δασικών πόρων για περιβαλλοντικούς σκοπούς (στήριξη για την πρώτη δάσωση γης, εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων ή αποκατάσταση του δασικού δυναμικού και πρόληψη των φυσικών καταστροφών).

Ο δικαιούχος που λαμβάνει ενισχύσεις για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του αγροτικού χώρου τηρεί, σε ολόκληρη την εκμετάλλευση, τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (στους τομείς υγείας, περιβάλλοντος και καλής διαβίωσης των ζώων) και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως προβλέπονται στον κανονισμό για την ενιαία ενίσχυση (κανονισμός αριθ. 73/2009).

Άξονας 3:

ποιότητα της ζωής στην ύπαιθρο και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, ο κανονισμός προβλέπει μέτρα για:

Άξονας 4: LEADER

Η στήριξη που παρέχεται βάσει του άξονα προτεραιότητας LEADER προορίζεται:

Συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ

Το ΕΓΤΑΑ διαθέτει προϋπολογισμό 96,319 δισεκατομμυρίων ευρώ (τρέχουσες τιμές) για την περίοδο 2007-2013, ήτοι το 20 % των διαθέσιμων πόρων για την ΚΓΠ. Με πρωτοβουλία των κρατών μελών, το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί, με ανώτατο όριο 4 % του συνολικού ύψους κάθε προγράμματος, ενέργειες, στόχος των οποίων είναι η προετοιμασία, η διαχείριση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση, η παροχή ενημέρωσης και ο έλεγχος της παρέμβασης των προγραμμάτων.

Το ποσό της κοινοτικής στήριξης που χορηγείται για την αγροτική ανάπτυξη, ο ετήσιος επιμερισμός του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται για τις περιοχές που είναι δυνατόν να επωφεληθούν από το στόχο «σύγκλιση» * καθορίζονται από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, με βάση την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 και σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης υπόψη τους για τον προγραμματισμό τα ποσά που προέρχονται από τη διαφοροποίηση * Επιπλέον, η Επιτροπή μεριμνά ώστε το σύνολο των επιχορηγήσεων που προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ και από άλλα κοινοτικά Ταμεία όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, να τηρούν ορισμένες οικονομικές παραμέτρους.

Στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίζουν, για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης: μια αρχή διαχείρισης, έναν οργανισμό πληρωμών και έναν οργανισμό πιστοποίησης. Αναλαμβάνουν επίσης τα καθήκοντα της ενημέρωσης και της διαφήμισης σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες. Κάθε κράτος μέλος οφείλει επίσης να συστήσει επιτροπή παρακολούθησης η οποία εγγυάται την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος. Επιπλέον, η αρχή διαχείρισης κάθε κράτους μέλους οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση εκτέλεσης του προγράμματος.

Η πολιτική και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης υποβάλλονται σε εκ των προτέρων ενδιάμεσες αξιολογήσεις και σε αξιολογήσεις εκ των υστέρων που χρησιμεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Σκοπός των αξιολογήσεων αυτών είναι να αντληθούν τα αντίστοιχα διδάγματα για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, προσδιορίζοντας τους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των προγραμμάτων, τον κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο των μέτρων, αλλά και τον αντίκτυπο για τις κοινοτικές προτεραιότητες.

Πλαίσιο

Το ΕΓΤΑΑ είναι, μαζί με το ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων), ένα από τα δύο μέσα χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Τα δύο αυτά ταμεία αντικαθιστούν, από 1ης Ιανουαρίου 2007, το ΕΓΤΠΕ τμήμα Προσανατολισμού και το ΕΓΤΠΕ τμήμα Εγγυήσεων αντίστοιχα.

Το ΕΓΤΑΑ στηρίζει την αγροτική ανάπτυξη, το δεύτερο πυλώνα της ΚΠΓ, που ενσωματώθηκε προοδευτικά από τη δεκαετία του 70 και θεσμοθετήθηκε με το Πρόγραμμα Δράσης 2000, το 1997.

Λέξεις- κλειδιά της πράξης

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

22.10.2005

-

EE L 277 της 21.10.2005

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1463/2006

1.1.2007

-

ΕΕ L 277 της 9.10.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1944/2006

29.12.2006

-

ΕΕ L 367 της 22.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2006

1.1.2007

-

ΕΕ L 384 της 29.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 146/2008

28.2.2008

-

ΕΕ L 46 της 21.2.2008

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 74/2009

3.2.2009

-

ΕΕ L 30 της 31.1.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 473/2009

9.6.2009

-

ΕΕ L 144 της 9.6.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1312/2011

21.12.2011

-

ΕΕ L 144 της 21.12.2011

Οι τροποποιητικές πράξεις και διαδοχικές διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η κωδικοποιημένη αυτή μορφή δεν έχει παρά τεκμηριωτική αξία.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κοινοτική στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης [Επίσημη Εφημερίδα L 25 της 28.1.2011]. Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει τις ρυθμίσεις εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 1698/2005 όσον αφορά τις γενικές αρχές και κανόνες που εφαρμόζονται για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, τις κοινές και ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και τις ρυθμίσεις επιλεξιμότητας και διοικητικής διαχείρισης.

Απόφαση της Επιτροπής 2008/168/EK, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση της οργανωτικής δομής του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης [Επίσημη Εφημερίδα L 56 της 29.2.2008]. Το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης αποτελείται από μία επιτροπή συντονισμού, μία θεματική ομάδα εργασίας, μια υποεπιτροπή LEADER και μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων που είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση. Τα όργανα αυτά τηρούν τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Απόφαση της Επιτροπής 2006/636/ΕΚ, της 12ης Σεπτεμβρίου 2006, για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 261 της 22.9.2006].

Η πράξη αυτή καθορίζει την κατανομή, ανά κράτος μέλος, της κοινοτικής στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013.

Απόφαση του Συμβουλίου 2006/493/ΕΚ, της 19ης Ιουνίου 2006, για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες [Επίσημη Εφημερίδα L 195 της 15.7.2006]. Η πράξη αυτή καθορίζει το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013.

Νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Κοινότητας

Απόφαση του Συμβουλίου 2006/144/ΕΚ, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) [Επίσημη Εφημερίδα L 55 της 25.2.2006]. Η πράξη αυτή καθορίζει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς της Κοινότητας για την αγροτική ανάπτυξη.

Ρυθμίσεις εφαρμογής και μεταβατικοί κανόνες

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης [Επίσημη Εφημερίδα L 368 της 23.12.2006]. Ο κανονισμός αυτός ορίζει τις ρυθμίσεις εφαρμογής του κανονισμού 1698/2005 όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και διασταυρούμενης συμμόρφωσης για τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 243 της 6.9.2006]. Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει τους ειδικούς κανόνες διευκόλυνσης της μετάβασης από τον αγροτικό προγραμματισμό στην αγροτική ανάπτυξη βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 σε αυτή που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.01.2012