Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων που διεξάγεται από το Πρόγραμμα Δράσης 2000 (Agenda 2000), ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στον εκ νέου ορισμό του πλαισίου και των πολιτικών προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2000-2006, προκειμένου να δοθεί στήριξη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, καθώς και στην εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας των ενεργειών που αναλαμβάνονται με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Επίσημη Εφημερίδα L 213 της 13.8.1999].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου σχετικά με τις γενικές διατάξεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Ο τελευταίος περιλαμβάνει τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις του Ταμείου στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση με το στόχο 1, το στόχο 2 και το στόχο 3 που ορίζει ο γενικός κανονισμός.

Καθήκοντα

Τα καθήκοντα του ΕΚΤ είναι η στήριξη μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας με στόχο την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Το ΕΚΤ πρέπει, ιδίως, να συνεισφέρει στις ενέργειες που αναλαμβάνονται με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.

Πεδίο εφαρμογής

Το ΕΚΤ παρεμβαίνει στο πλαίσιο των τριών στόχων τους οποίους ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 1260/99 σχετικά με τις γενικές διατάξεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Ο κανονισμός προβλέπει πέντε βασικούς τομείς πολιτικής για τη δραστηριότητα του ΕΚΤ:

Ο στόχος 3 αποβλέπει στην «οριζόντια» παρέμβαση, δηλ. την παρέμβαση στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης, πέρα από τις επιλέξιμες περιφέρειες του νέου στόχου 1.

Επίσης, το ΕΚΤ συνεκτιμά τρία οριζόντια θέματα:

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρεις επιλέξιμες μορφές βοήθειας από το ΕΚΤ:

Το ΕΚΤ πρέπει να παρεμβαίνει με βάση τις εθνικές προτεραιότητες που καθορίζονται στα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση, τα οποία καταρτίζονται από τα κράτη μέλη. Η δράση του ΕΚΤ πρέπει να συνεκτιμά, επίσης, την εκ των προτέρων αξιολόγηση.

Συγκέντρωση

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών του ΕΚΤ, οι παρεμβάσεις του πρέπει να επικεντρώνονται σε περιορισμένο αριθμό τομέων ή θεμάτων, στις σημαντικότερες ανάγκες και τις αποδοτικότερες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις και καλύπτοντας τους σχετικούς τομείς πολιτικής.

Ο κανονισμός προβλέπει τη θέσπιση συστημάτων μικρών επιδοτήσεων στο πλαίσιο των στόχων 1 και 3 με ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και των τοπικών εταιρικών σχέσεων. Προβλέπει επίσης τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΚΤ έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών για την εφαρμογή αυτών των συστημάτων μικρών επιδοτήσεων.

Κοινοτικές πρωτοβουλίες, καινοτόμοι ενέργειες και τεχνική συνδρομή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΕΚΤ συμβάλλει στην υλοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων οποιασδήποτε μορφής στην αγορά εργασίας (EQUAL).

Η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων που ζητούν πολιτικό άσυλο θα συνεκτιμάται επίσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EQUAL.

Επίσης, το ΕΚΤ χρηματοδοτεί ενέργειες προετοιμασίας και αξιολόγησης, στα κράτη μέλη ή σε κοινοτικό επίπεδο, που θεωρούνται απαραίτητες για την εκτέλεση:

Μεταβατικές διατάξεις

Το μεταβατικό σύστημα που προβλέπεται από τον γενικό κανονισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία εφαρμόζεται στον κανονισμό για το ΕΚΤ.

Επανεξέταση

Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει τον κανονισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2006, το αργότερο.

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) 4255/88 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2000.

See also

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών, που είναι αρμόδια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (DE) (EN) (FR).

Πράξη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Τελευταία προθεσμία μετατροπής στα κράτη μέλη

Κανονισμός (ΕΚ) 1784/1999

16.08.1999

-

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2004, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [COM(2004) 493 τελικό].

Το έγγραφο αυτό προτείνει την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2004, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής COM (2004) 492 τελικό.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.06.2005