Διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία στο δημοσιονομικό τομέα

Η διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την οποία συνήψαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), το Συμβούλιο και η Επιτροπή, στις 17 Μαΐου 2006, περιλαμβάνει το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, ώστε να εφαρμοστεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Η συμφωνία αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της διεξαγωγής της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας και της διοργανικής συνεργασίας στον δημοσιονομικό τομέα.

ΠΡΑΞΗ

Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [Βλέπε πράξη (-εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ) συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Αφορά την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Με τη συμφωνία αυτή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αποφάσισαν να οργανώσουν τη συνεργασία τους με σκοπό να βελτιώσουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού και να διασφαλίσουν τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης.

Η ΔΣ αποτελείται από τρία μέρη:

Δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013

Το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει στόχο να εξασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη των δαπανών της ΕΕ σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Συνεπώς, για κάθε έτος από το 2007 έως το 2013, το δημοσιονομικό πλαίσιο ορίζει ανώτατα όρια για κάθε κατηγορία δαπανών. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύονται να ασκήσουν τα δημοσιονομικά τους καθήκοντα συμμορφούμενα προς τα ανώτατα αυτά όρια.

Ο πίνακας του δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2007-2013 παρατίθεται στο παράρτημα Ι της ΔΣ. Τα ανώτατα όρια καθορίστηκαν εντός των ορίων των ιδίων πόρων της ΕΕ.

Επιπλέον, το δημοσιονομικό πλαίσιο δύναται να αποτελέσει αντικείμενο τεχνικών προσαρμογών από την Επιτροπή. Οι προσαρμογές συνίστανται, για παράδειγμα, στην επαναξιολόγηση των ανώτατων ορίων βάσει της εξέλιξης των τιμών ή στην επαναξιολόγηση των προϋποθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί επίσης να καταστεί αντικείμενο αναθεώρησης ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες καταστάσεις, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων. Η πρόταση της Επιτροπής για μια τέτοια αναθεώρηση πρέπει να υποβάλλεται και να εγκρίνεται πριν από την έναρξη της δημοσιονομικής διαδικασίας για το εν λόγω οικονομικό έτος ή το πρώτο των οικονομικών ετών.

Εξάλλου, η ΔΣ καθορίζει τους κανόνες για την κινητοποίηση ορισμένων μέσων που βρίσκονται εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου:

Διοργανική Συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού

Η διοργανική συμφωνία ορίζει τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες της διοργανικής συνεργασίας σε δημοσιονομικά θέματα σε σχέση με:

Ορθή δημοσιονομική διαχείριση

Τα θεσμικά όργανα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η παρούσα συμφωνία και ο προϋπολογισμός εφαρμόζονται στο πλαίσιο μιας ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης με βάση τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας, της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων, της αναλογικότητας των διοικητικών δαπανών και της χρηστικότητας των διαδικασιών.

Εξάλλου, η Επιτροπή υποβάλει δύο φορές το χρόνο έναν δημοσιονομικό προγραμματισμό, διαρθρωμένο ανά τομείς, πολιτικούς τομείς και δημοσιονομικές γραμμές. Ο εν λόγω δημοσιονομικός προγραμματισμός πρέπει να συνδέεται στενά με το νομοθετικό προγραμματισμό της Επιτροπής.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή σκοπεύουν να ενισχύσουν τον εσωτερικό έλεγχο των ευρωπαϊκών Ταμείων χωρίς να αυξήσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις. Τα θεσμικά όργανα προβλέπουν τη θέσπιση σχετικών διατάξεων στις σχετικές νομοθετικές πράξεις.

Τέλος, τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται επίσης να ενθαρρύνουν την εδραίωση μηχανισμών συγχρηματοδότησης που θα στηρίζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Στόχος είναι να αντληθεί όφελος από το αποτέλεσμα μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πλαίσιο

Η συνθήκη της Λισσαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2009, εισήγαγε νέες διατάξεις αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το άρθρο 312 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ ορίζει επομένως ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει πλέον να αποτελέσει αντικείμενο κανονισμού από το Συμβούλιο, που θα εγκριθεί ομόφωνα αφού πρώτα λάβει και την έγκριση του Κοινοβουλίου.

Εξάλλου, αναθεωρήθηκε επίσης η διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού. Ενισχύθηκε ειδικότερα ο ρόλος του Κοινοβουλίου και καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών.

Οι μεταβολές που εισήγαγε η συνθήκη της Λισσαβόνας συνεπάγονται λοιπόν την αναθεώρηση της παρούσας διοργανικής συμφωνίας. Συνεπώς, υπάρχουν προς το παρόν δύο νομοθετικές προτάσεις σε διαδικασία έγκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

1.1.2007

-

ΕΕ C 139, 14.6.2006

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2008/29/ΕΚ

18.12.2007

-

ΕΕ L 6, 10.1.2008

Απόφαση 2008/371/EK

29.4.2008

-

ΕΕ L 128, 16.5.2008

Απόφαση 2009/407/EK

6.5.2009

-

ΕΕ L 132, 29.05.2009

Απόφαση 2009/1005/EE

17.12.2009

-

ΕΕ L 347, 24.12.2009

Απόφαση 2012/5/EE

27.1.2012

-

ΕΕ L 4, 7.1.2012

See also

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DE) (EN) (FR)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.04.2012