Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός: ευκολότερη πρόσβαση σε ενωσιακή χρηματοδότηση

Ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι το κυριότερο έγγραφο που περιλαμβάνει ενωσιακούς δημοσιονομικούς κανόνες. Περιγράφει τις αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και καθορίζει τον τρόπο διάθεσής του.

Ο πρόσφατα εγκριθείς κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 και δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους χρηματοδότησης από την ΕΕ -επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ερευνητές, φοιτητές, δήμους και λοιπούς- να ακολουθούν απλές διαδικασίες και πιο εύληπτους και σαφείς κανόνες.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου. (Επίσημη Εφημερίδα L 298 της 26.10.2012)

ΣΎΝΟΨΗ

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τις δημοσιονομικές διαδικασίες της, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές εστιάζονται σε τρεις τομείς:

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ;

Συγκεκριμένες βελτιώσεις για καλύτερη εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων:

Ενισχυμένη υποχρέωση λογοδοσίας:

Ενίσχυση του ελέγχου:

Ευελιξία:

Συγκέντρωση πόρων:

Για περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία λήξης ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

27.10.2012

-

ΕΕ L 298 της 26.10.2012

ΣΥΝΑΦΉΣ ΠΡΆΞΗ

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. (Επίσημη Εφημερίδα L362 της 31.12.2012)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.01.2014