Υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων — Στήριξη της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα σημαντικότερα στοιχεία των κατευθυντήριων γραμμών είναι τα εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο:

Ωστόσο οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων και απειλών, και γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντική η εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων: άτομα, ομάδες ή οργανώσεις που προωθούν και προστατεύουν με ειρηνικό τρόπο τα οικουμενικά αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή τα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μελών ιθαγενών κοινοτήτων.
Αποστολές της ΕΕ: πρεσβείες και προξενεία των χωρών της ΕΕ και αντιπροσωπείες της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος I — Κοινές διατάξεις — Άρθρο 2 (ΕΕ C 202, 7.6.2016, σ. 17)

Ensuring protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders, Συμβούλιο της ΕΕ (Εξωτερική Πολιτική), 2008

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως (ΕΕ L 77, 15.3.2014, σ. 85-94)

τελευταία ενημέρωση 28.07.2017