Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ;

Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο χάρτης) προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα που απολαύουν οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο μέσο του δικαίου της ΕΕ, το οποίο προστατεύει και προάγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην κοινωνία, την κοινωνική πρόοδο, και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Περιεχόμενο

Ο χάρτης επιβεβαιώνει – λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρμοδιότητες και τις δράσεις της ΕΕ, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας – τα δικαιώματα που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις και τις κοινές διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών της ΕΕ, που περιλαμβάνουν την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, τους κοινωνικούς χάρτες που έχουν ψηφιστεί από την ΕΕ και από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο χάρτης, παρέχοντας διαφάνεια και σαφήνεια στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, δημιουργεί νομική ασφάλεια στην ΕΕ.

Ο χάρτης περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προοίμιο και 54 άρθρα που κατανέμονται σε επτά κεφάλαια.

Πεδίο εφαρμογής

Ο χάρτης εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις που τελούνται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, και οργανισμούς της ΕΕ. Δεν προβλέπει την επέκταση των εξουσιών και των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τις συνθήκες. Ο χάρτης εφαρμόζεται επίσης στα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ο χάρτης εφαρμόζεται σε συνδυασμό με εθνικά και διεθνή συστήματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ετήσιες εκθέσεις

Κάθε χρόνο από το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει μια ετήσια έκθεση, με την οποία παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή του χάρτη. Από το 2021, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της εφαρμογής του χάρτη στην ΕΕ (βλέπε σύνοψη), η έκθεση για τον χάρτη εστιάζει κάθε χρόνο σε διαφορετικό θεματικό τομέα στρατηγικής σημασίας που διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 389–405).

τελευταία ενημέρωση 14.01.2022