Προστασία του ευρώ από παραχάραξη — Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση 2005/37/ΕΚ για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστημονικού Κέντρου και τον συντονισμό των ενεργειών για την προστασία των κερμάτων ευρώ από παραχάραξη

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Καθήκοντα του κέντρου

Το ΕTEK:

Άσκηση δραστηριοτήτων στο νομισματοκοπείο Παρισίων

Για την τεχνική και επιστημονική ανάλυση των κίβδηλων κερμάτων ευρώ, το ΕΤΕΚ χρησιμοποιεί το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις που διαθέτει το νομισματοκοπείο Παρισίων, κυρίως το εργαστήριό του. Η Επιτροπή διορίζει εξειδικευμένα μέλη του προσωπικού της για τον σκοπό αυτό. Οι υπόλοιπες δαπάνες που συνδέονται με τα καθήκοντα του ΕΤΕΚ βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Δραστηριότητες συντονισμού και ενημέρωσης

Η Επιτροπή συντονίζει τις ενέργειες των τεχνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την προστασία των κερμάτων ευρώ, ιδίως μέσω συχνών συσκέψεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων παραχάραξης κερμάτων. Η εν λόγω ομάδα, που τελεί υπό την προεδρία της Επιτροπής, διασφαλίζει τη ανταλλαγή των διάφορων εμπειριών και της εξειδικευμένης γνώσης των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την παραχάραξη κερμάτων ευρών και τον συντονισμό των τεχνικών ενεργειών που είναι απαραίτητες για την προστασία του ευρώ.

Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία και οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνονται τακτικά σχετικά με τις δραστηριότητες το κέντρου καθώς και σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την παραχάραξη κερμάτων.

Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 θεσπίζει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες εντός της Ευρωζώνης σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κυκλοφορούντων κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση και την επιστροφή της αξίας κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία.

Ορίζει ότι το ΕΤΕΚ είναι αρμόδιο για τον ορισμό, μεταξύ άλλων, των εξής:

Οι αποφάσεις 2003/861/ΕΚ και 2003/862/ΕΚ προβλέπουν τη σύσταση του ΕΤΕΚ από την Επιτροπή και τη λειτουργία του στις χώρες της ΕΕ που ανήκουν στην Ευρωζώνη και στις χώρες της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα το ευρώ αντίστοιχα.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Εφαρμόζεται από τις 10 Φεβρουαρίου 2005.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2005/37/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστημονικού Κέντρου και την πρόβλεψη του συντονισμού των τεχνικών ενεργειών για την προστασία των κερμάτων ευρώ από παραχάραξη (ΕΕ L 19 της 21.1.2005, σ. 73-74)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία (ΕΕ L 339 της 22.12.2010, σ. 1-5)

Απόφαση 2003/861/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 44)

Απόφαση 2003/862/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, για την επέκταση της ισχύος της απόφασης 2003/861/ΕΚ σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ στα κράτη μέλη που δεν υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 45)

τελευταία ενημέρωση 04.04.2017