Καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Απόφαση-πλαίσιο αριθ. 2003/568/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Συμπερίληψη της έννοιας της δωροδοκίας στο εθνικό ποινικό δίκαιο

Ευθύνη νομικών και φυσικών προσώπων

Δικαιοδοσία

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει δικαιοδοσία εφόσον το αδίκημα έχει διαπραχθεί:

Η απόφαση εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ.

Η απόφαση αυτή θίγεται από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-176/03 όσον αφορά την κατανομή των εξουσιών σε θέματα ποινικού δικαίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Οι χώρες της ΕΕ όφειλαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τους κανόνες της απόφασης έως τις 22 Ιουλίου 2005.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ενεργητική δωροδοκία: παροχή ωφελημάτων σε πρόσωπο προκειμένου να τελέσει παρανόμως κάποια ενέργεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Παθητική δωροδοκία: αποδοχή δωροδοκίας.
Νομικό πρόσωπο: το υποκείμενο δικαίου το οποίο έχει την ιδιότητα αυτή δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, με εξαίρεση τα κράτη και τους άλλους φορείς δημόσιου δικαίου κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και τους διεθνείς οργανισμούς δημόσιου δικαίου.
Παράβαση καθήκοντος: νοείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Η έννοια της παράβασης καθήκοντος κατά το εθνικό δίκαιο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον κάθε αθέμιτη συμπεριφορά η οποία αποτελεί παράβαση νόμιμου καθήκοντος ή παράβαση κανονισμών επαγγελματικού χαρακτήρα.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση-πλαίσιο αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54-56)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης με την απόφαση-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα [COM(2019) 355 final της 26.7.2019]

τελευταία ενημέρωση 18.02.2020