Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων

Η απόφαση-πλαίσιο επιδιώκει την επέκταση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στην εφαρμογή ποινών μη στερητικών της ελευθερίας.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων

ΣΥΝΟΨΗ

Η απόφαση-πλαίσιο επιδιώκει την επέκταση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στην εφαρμογή ποινών μη στερητικών της ελευθερίας.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ;

Η απόφαση-πλαίσιο θεσπίζει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί κάθε χώρα της ΕΕ για την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και την εποπτεία των μέτρων αναστολής (που καθιστούν δυνατή την πρόωρη απόλυση) ή των εναλλακτικών κυρώσεων (επιβολή εναλλακτικών της κράτησης) που έχουν επιβληθεί από άλλη χώρα της ΕΕ. Οι στόχοι της είναι οι εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Μέτρα αναστολής και εναλλακτικές κυρώσεις

Η απόφαση-πλαίσιο παραθέτει ορισμένα μέτρα που κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να εποπτεύει (όπως η υποχρέωση εμφάνισης στην αρχή εκτέλεσης, η υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε, η απαγόρευση μετάβασης σε ορισμένα μέρη, η υποχρέωση αποφυγής της επαφής με συγκεκριμένα πρόσωπα ή αντικείμενα, η υποχρέωση παροχής κοινωφελούς υπηρεσίας κ.λπ.).

Διαδικασίες, προθεσμίες και λόγοι άρνησης

Η δικαστική απόφαση (ή η απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους) διαβιβάζεται απευθείας από την αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης στην αρχή της χώρας εκτέλεσης συνοδευόμενη από πιστοποιητικό.

Εντός 60 ημερών μετά την παραλαβή της δικαστικής απόφασης ή των μέτρων αναστολής και του πιστοποιητικού, η χώρα εκτέλεσης αποφασίζει εάν θα αναγνωρίσει τη δικαστική απόφαση ή τα μέτρα αναστολής και εάν θα αναλάβει την ευθύνη για την εποπτεία της εκτέλεσής της. Επιπλέον, η απόφαση-πλαίσιο παραθέτει ορισμένους λόγους για τους οποίους μια χώρα δύναται να αρνηθεί την αναγνώριση μιας δικαστικής απόφασης.

Η εποπτεία και η εφαρμογή των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων διέπονται από το δίκαιο της χώρας εκτέλεσης.

Η αρμόδια αρχή της χώρας εκτέλεσης:

Σε έκθεση που δημοσίευσε το 2014 η Επιτροπή καλούσε τις χώρες της ΕΕ που δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη την παρούσα απόφαση-πλαίσιο να λάβουν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ;

Η απόφαση-πλαίσιο έπρεπε να εφαρμοστεί το αργότερο στις 6 Δεκεμβρίου 2011.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες πολιτών της ΕΕ διώκονται για εικαζόμενα ποινικά αδικήματα ή καταδικάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στην ΕΕ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ

16.12.2008

6.12.2011

ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 102-122

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ

28.3.2009

28.3.2011

ΕΕ L 81 της 27.3.2009, σ. 24-36

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των αποφάσεων-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ, 2008/947/ΔΕΥ και 2009/829/ΔΕΥ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και εναλλακτικών κυρώσεων, καθώς και αποφάσεων περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση [COM(2014) 57 final της 5ης Φεβρουαρίου 2014 - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

τελευταία ενημέρωση 03.03.2015