Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Ένα προβλέψιμο νομικό πλαίσιο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης* όπως μια διαδικασία επίλυσης των διαφορών, ειδικά σε όρους κόστους/αποτελεσματικότητας και ταχύτητας.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΣΥΝΟΨΗ

Ένα προβλέψιμο νομικό πλαίσιο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης* όπως μια διαδικασία επίλυσης των διαφορών, ειδικά σε όρους κόστους/αποτελεσματικότητας και ταχύτητας.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Στόχος της οδηγίας είναι να ενθαρρύνει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών, ειδικά μέσω της προσφυγής στη διαμεσολάβηση. Επιδιώκει τη διασφάλιση ισόρροπης σχέσης μεταξύ της διαμεσολάβησης και των δικαστικών διαδικασιών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία εφαρμόζεται για τις διασυνοριακές διαφορές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Δεν καλύπτει:

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καθιερώσουν μια διαδικασία που να επιτρέπει στα μέρη να ζητήσουν την επιβεβαίωση μιας συμφωνίας. Η εν λόγω επιβεβαίωση μπορεί να είναι μέσω δικαστικής απόφασης, απόφασης ή αυθεντικής πράξης δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής. Θα επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση και επιβολή μιας συμφωνίας σε όλη την ΕΕ υπό τους ίδιους όρους όπως αυτούς που καθιερώνονται για τις δικαστικές αποφάσεις στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις και στις συζυγικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας .

Οι διαμεσολαβητές* ή όσοι άλλοι συμμετέχουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης δεν υποχρεώνονται να προσκομίσουν στοιχεία που αφορούν πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την εν λόγω διαδικασία, παρά μόνο:

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνουν την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, καθώς και την εκπόνηση και τήρηση προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας του επαγγέλματος.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το 2013 η ΕΕ δημοσίευσε δύο νέες νομοθετικές πράξεις για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών:

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική και ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών (ΕΚΚΔ/ΗΕΚΔ).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Διαμεσολάβηση: μια δομημένη διαδικασία στην οποία 2 ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς προσπαθούν από μόνα τους, σε εθελούσια βάση, να φτάσουν σε συμφωνία για τον διακανονισμό της διαφοράς τους με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή. Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί από τα μέρη ή να προταθεί ή να διαταχθεί από δικαστήριο ή να προβλέπεται από τον νόμο μιας χώρας της ΕΕ.

* Διαμεσολαβητής: ένα τρίτο πρόσωπο από το οποίο ζητείται να διεξάγει μια διαμεσολάβηση με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ικανό τρόπο. Η κατάσταση ή το επάγγελμα του εν λόγω ατόμου σε μια χώρα της ΕΕ δεν είναι σχετικά ούτε και ο τρόπος κατά τον οποίο το τρίτο πρόσωπο έχει διοριστεί ή του έχει ζητηθεί να διεξάγει τη διαμεσολάβηση.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2008/52/ΕΚ

13.6.2008

21.5.2011 (άρθρο10: 21.11.2010)

ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3-8

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63-79)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1-12)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - «Προς ένα ευρωπαϊκό οριζόντιο πλαίσιο για τα μέσα συλλογικής ένδικης προστασίας» [COM(2013) 401 final της 11.6.2013]

τελευταία ενημέρωση 17.08.2015