Οδηγία για τις υπηρεσίες της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2006/123/ΕΚ — Οδηγία για τις υπηρεσίες

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μέσω:

της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών των παρόχων υπηρεσιών·

της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που λαμβάνουν υπηρεσίες και

της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, η οδηγία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως:

λιανικό και χονδρικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών·

δραστηριότητες των πιο ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων όπως αυτές των νομικών και φορολογικών συμβούλων, των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών·

κατασκευαστικές υπηρεσίες·

υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, όπως υπηρεσίες συντήρησης γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και διοργάνωσης εκδηλώσεων και

υπηρεσίες τουρισμού και αναψυχής.

Ορισμένες υπηρεσίες εξαιρούνται από την οδηγία. Αυτές περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ορισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής εργασίας, ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες τυχηρών παιγνίων.

Η οδηγία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εγκαθίστανται σε χώρες της ΕΕ εκτός από τη δική τους. Για να συμβεί αυτό, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λάβουν διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

σύσταση κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και διασφάλιση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των εν λόγω διαδικασιών·

αναθεώρηση και απλούστευση όλων των συστημάτων χορήγησης αδείας τους που αφορούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες·

απαίτηση από τις χώρες της ΕΕ να καταργήσουν τις απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις, όπως τις απαιτήσεις που αφορούν την ιθαγένεια ή την κατοικία, και τις περιοριστικές απαιτήσεις, όπως τις δοκιμές οικονομικών αναγκών, που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να αποδείξουν στις αρχές ότι υπάρχει ζήτηση για τις υπηρεσίες τους.

Παρόμοιες εγγυήσεις προβλέπονται για τα δικαιώματα των αποδεκτών των υπηρεσιών (καταναλωτές ή επιχειρήσεις), προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην ενιαία αγορά. Συνεπώς, οι χώρες της ΕΕ οφείλουν:

να εξαλείψουν τα εμπόδια για τους αποδέκτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες παρόχων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, όπως την υποχρέωση λήψης άδειας·

να καταργήσουν τις απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή τον τόπο κατοικίας του αποδέκτη·

να παρέχουν γενικές πληροφορίες και συνδρομή σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις, ιδίως τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών, καθώς και για τις διαδικασίες προσφυγής που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες έπρεπε να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία όλων των χωρών της ΕΕ έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Η εν λόγω έκθεση:

προέβη σε απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί από τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την άρση των αδικαιολόγητων εμποδίων στην ενιαία αγορά υπηρεσιών·

προσδιόρισε τους περιορισμούς που δεν έχουν ακόμη καταργηθεί, όπως η χρήση των απαιτήσεων τόπου κατοικίας ή οι δοκιμές οικονομικών αναγκών και

πρότεινε μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.

ΠΟΤΕ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Από τις 28 Δεκεμβρίου 2006. Έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των χωρών της ΕΕ έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36-68)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Προς μια καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες [COM(2011) 20 τελικό της 27.1.2011]

Απόφαση 2011/130/EE της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 53 της 26.2.2011, σ. 66–72)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της απόφασης 2011/130/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Η εταιρική σχέση για τη νέα ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών 2012-2015 [COM(2012) 261 final της 8.6.2012]

Εκτελεστική απόφαση 2014/148/EΕ της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 80 της 19.3.2014, σ. 7-9)

τελευταία ενημέρωση 09.11.2015