Ευρωπαϊκό δίκτυο για τη γενοκτονία

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ

Απόφαση 2002/494/ΔΕΥ — δίκτυο σημείων επαφής για τη γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΑΠΌΦΑΣΗ;

Η απόφαση θεσπίζει δίκτυο εθνικών σημείων επαφής (ένα σε κάθε χώρα της ΕΕ) με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της γενοκτονίας*, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας* και των εγκλημάτων πολέμου*.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Σε κάθε χώρα της ΕΕ καθιερώνονται εθνικά σημεία επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διερεύνηση τέτοιων εγκλημάτων. Τα στοιχεία κάθε σημείου επαφής πρέπει να αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία στα εθνικά σημεία επαφής των άλλων χωρών της ΕΕ.

Τα εθνικά σημεία επαφής ανταλλάσσουν πληροφορίες που σχετίζονται με τη διερεύνηση γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου κατόπιν αίτησης από έτερα εθνικά σημεία επαφής.

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση σχετικά με τις δράσεις του δικτύου των σημείων επαφής.

Το δίκτυο συγκαλείται σε συνεδρίαση δύο φορές τον χρόνο από την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με στόχο τον συντονισμό των συνεχιζόμενων προσπαθειών διερεύνησης και δίωξης ατόμων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν γενοκτονία ή συμμετείχαν στη διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου.

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Η ΑΠΌΦΑΣΗ;

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 13 Ιουνίου 2002.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Όλες οι χώρες της ΕΕ επικύρωσαν το καταστατικό της Ρώμης της 17ης Ιουλίου 1998, που συνέστησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την εκδίκαση υποθέσεων που σχετίζονται με τη γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου.

Ωστόσο, η διερεύνηση και η δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου συνιστούν κυρίως αρμοδιότητες των εθνικών αρχών. Για αυτό τον λόγο χρειάζεται στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εγκλήματα αυτά καταπολεμούνται επιτυχώς.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Γενοκτονία: πράξεις που διαπράττονται εκ προθέσεως με σκοπό να εξαφανίσουν, εξολοκλήρου ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα.

* Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας: πράξεις που διαπράττονται ως μέρος μιας εκτεταμένης και συστηματικής επίθεσης εναντίον άμαχων πληθυσμών.

* Εγκλήματα πολέμου: πράξεις που διαπράττονται κατά παράβαση του δικαίου του πολέμου (π.χ. των συμβάσεων της Γενεύης). Παραδείγματα περιλαμβάνουν την κακομεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου, την εκτέλεση ομήρων ή τη σκόπιμη καταστροφή πόλεων, κωμοπόλεων ή χωριών.

ΠΡΆΞΗ

Απόφαση 2002/494/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την ίδρυση ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαφής σχετικά με πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου (ΕΕ L 167 της 26.6.2002, σ. 1-2).

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Απόφαση 2003/335/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τη διερεύνηση και τη δίωξη της γενοκτονίας, των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκληµάτων πολέµου (ΕΕ L 118 της 14.5.2003, σ. 12-14)

τελευταία ενημέρωση 26.11.2015