Αποζημίωση για τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε άλλες χώρες της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2004/80/EΚ — για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία έχει δύο βασικά στοιχεία.

Διασφάλιση επαρκούς αποζημίωσης

Η διασφάλιση επαρκούς αποζημίωσης για τα θύματα μπορεί να είναι δύσκολη επειδή:

Η οδηγία απαιτεί τα θύματα:

Συνεργασία

Όλες οι χώρες της ΕΕ όφειλαν να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα που προσφέρουν εύλογη και προσήκουσα αποζημίωση έως την 1η Ιουλίου 2005. Η οδηγία θεσπίζει ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των θυμάτων σε αποζημίωση σε ολόκληρη την ΕΕ:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 26 Αυγούστου 2004. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2006.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2004/80/EΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15-18)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2006/337/EΚ της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση των εντύπων για τη διαβίβαση των αιτήσεων και των αποφάσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (ΕΕ L 125 της 12.5.2006, σ. 25-30)

Οδηγία 2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57-73)

τελευταία ενημέρωση 08.12.2015