Αποτελεσματικότερες διαδικασίες έκδοσης: ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ένα πρόσωπο που διέπραξε σοβαρό έγκλημα σε μια χώρα της ΕΕ αλλά ζει σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να διαμεταχθεί στην πρώτη χώρα ώστε να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη γρήγορα και με μικρή διοικητική επιβάρυνση.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών - Δηλώσεις τις οποίες έκαναν ορισμένα κράτη μέλη με την ευκαιρία της έκδοσης της απόφασης-πλαισίου

ΣΥΝΟΨΗ

Ένα πρόσωπο που διέπραξε σοβαρό έγκλημα σε μια χώρα της ΕΕ αλλά ζει σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να διαμεταχθεί στην πρώτη χώρα ώστε να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη γρήγορα και με μικρή διοικητική επιβάρυνση.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ;

Βελτιώνει και απλουστεύει τις δικαστικές διαδικασίες με στόχο να επιταχύνει την επιστροφή ατόμων από άλλη χώρα της ΕΕ που διέπραξαν σοβαρό έγκλημα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αντικαθιστά το σύστημα έκδοσης. Απαιτεί από κάθε εθνική δικαστική αρχή να αναγνωρίζει και να ενεργεί, με τις ελάχιστες δυνατές διατυπώσεις και εντός καθορισμένης προθεσμίας, βάσει αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από δικαστική αρχή άλλης χώρας της ΕΕ. Ένα ένταλμα ζητεί την παράδοση προσώπου προκειμένου:

Το ένταλμα ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αναλογική χρήση του εντάλματος

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα (μη εξαντλητικός κατάλογος):

Όταν συλλαμβάνεται πρόσωπο, αυτό πρέπει να ενημερώνεται για το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης.

Σε ποιες περιπτώσεις οι χώρες της ΕΕ αρνούνται να ενεργήσουν βάσει εντάλματος;

Κανόνες για τη διασφάλιση των δικονομικών δικαιωμάτων κατά τις διαδικασίες του εντάλματος σύλληψης

Αυτοί περιλαμβάνουν τα εξής:

Περιθώριο βελτίωσης

Μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 κατέδειξε ότι, μολονότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ήταν πολύ επιτυχές όσον αφορά τη βοήθεια που παρείχε στις χώρες της ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ορισμένοι τομείς μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, μεταξύ άλλων:

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ

7.8.2002

31.12.2003

ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1-20

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ

28.3.2009

28.3.2011

ΕΕ L 81 της 27.3.2009, σ. 24-36

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (Επίσημη Εφημερίδα L 280 της 26.10.2010, σ. 1-7)

Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (Επίσημη Εφημερίδα L 142 της 1.6.2012, σ. 1-10)

Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας ((Επίσημη Εφημερίδα L 294 της 6.11.2013, σ. 1-12)

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή, από το 2007, της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών [COM(2011) 175 τελικό της 11.4.2011]

Δηλώσεις προβλεπόμενες στο άρθρο 31 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ κρατών μελών (Επίσημη Εφημερίδα L 246 της 29.9.2003, σ. 1-)

τελευταία ενημέρωση 29.07.2015