Συγκέντρωση στοιχείων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (έως το 2022)

 

ΣΥΝΟΨΗ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη συγκέντρωση στοιχείων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Σκοπό έχει τη βελτίωση και απλοποίηση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και την επιτάχυνση της συγκέντρωσης στοιχείων σε νομικές διαδικασίες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 καταργείται και αντικαθίσταται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 (βλέπε σύνοψη) με ισχύ από 1 Ιουλίου 2022.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όταν δικαστήριο κράτους μέλους:

Το αίτημα πρέπει να αποσκοπεί στην εξασφάλιση στοιχείων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστική διαδικασία που έχει κινηθεί ή προβλέπεται να κινηθεί.

Άμεση μεταβίβαση μεταξύ των δικαστηρίων

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο με τα δικαστήρια που εξουσιοδοτούνται για τη συλλογή στοιχείων και να υποδείξουν τη χωρική ή ειδική δικαιοδοσία τους (όπως ειδικό δικαστήριο που ενδέχεται να έχει εξουσία κατάσχεσης ποινικών στοιχείων). Τα αιτήματα μεταβιβάζονται απευθείας από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει κινηθεί ή προβλέπεται να κινηθεί η διαδικασία («αιτούν δικαστήριο») στο δικαστήριο του κράτους μέλους το οποίο πρέπει να συλλέξει τα στοιχεία (το «δικαστήριο εκτέλεσης»).

Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να ορίσει κεντρική αρχή υπεύθυνη για:

Τύπος και περιεχόμενο του αιτήματος

Το αίτημα πρέπει να κατατίθεται χρησιμοποιώντας το έντυπο που καθορίζεται σε αυτόν τον κανονισμό. Το έντυπο αυτό πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως:

Τα αιτήματα πρέπει να διατυπώνονται στην επίσημη γλώσσα της χώρας της ΕΕ του δικαστηρίου εκτέλεσης ή σε άλλη γλώσσα την οποία έχει δηλώσει ως αποδεκτή το κράτος μέλος εκτέλεσης.

Εκτέλεση

Η εκτέλεση των αιτημάτων διεξάγεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης. Το αίτημα πρέπει να εκτελεστεί το αργότερο μέσα σε 90 ημέρες από τη λήψη του.

Η άρνηση εκτέλεσης προβλέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Στην περίπτωση άρνησης εκτέλεσης αιτήματος το δικαστήριο εκτέλεσης πρέπει να το γνωστοποιήσει στο αιτούν δικαστήριο εντός 60 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Εάν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηρίου, εκπρόσωποι του τελευταίου μπορούν να παρίστανται, όταν το δικαστήριο εκτέλεσης διεξάγει την αιτούσα πράξη. Το ίδιο ισχύει και για τα μέρη και τους εκπροσώπους τους (αν υπάρχουν).

Ο κανονισμός δεν αποκλείει 2 ή περισσότερα κράτη μέλη από το να συνάψουν ή διατηρήσουν συμφωνίες για την επιτάχυνση ή απλοποίηση της εκτέλεσης αιτήματος.

Έκθεση

Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναφορά σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Κατέληξε ότι απαιτείτο ακόμα η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του. Αυτά αφορούσαν:

Δημόσια διαβούλευση

Τον Δεκέμβριο του 2017 η Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην ΕΕ. Η διαβούλευση καλύπτει και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 για την επίδοση εγγράφων και τον κανονισμό που αναφέρεται σε αυτήν την περίληψη.

Κατάργηση

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 καταργείται και αντικαθίσταται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 από τις 1 Ιουλίου 2022.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2004 εκτός από:

τα οποία εφαρμόζονται από 1 Ιουλίου 2001.

Η Δανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον κανονισμό.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1-24)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 79-120)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 11.12.2020