Οικογενειακή επανένωση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. Επιδιώκεται τα μέλη των οικογενειών υπηκόων χωρών εκτός της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ να μπορούν να επανενώνονται στη χώρα της ΕΕ όπου διαμένουν οι εν λόγω υπήκοοι. Στόχος είναι η προστασία της οικογενειακής ενότητας και η διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Η οδηγία δεν ισχύει στην Ιρλανδία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πέραν τούτου, προσφέρει το έδαφος για ενδεχόμενους ευνοϊκότερους όρους που θα γίνονται αποδεκτοί από τις εθνικές νομοθεσίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Προϋποθέσεις

Οι υπήκοοι χωρών εκτός της ΕΕ οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής ισχύος ενός έτους τουλάχιστον σε μία από τις χώρες της ΕΕ και οι οποίοι έχουν νόμιμη δυνατότητα διαμονής επί μακρόν διαμένοντος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οικογενειακής επανένωσης.

Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε μέλη οικογενειών υπηκόων της ΕΕ ή υπηκόων χωρών εκτός της ΕΕ οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα επί της οποίας δεν έχει ακόμα εκδοθεί οριστική απόφαση ή υπηκόων που απολαύουν προσωρινών μορφών προστασίας.

Την οικογενειακή επανένωση δικαιούνται τα εξής μέλη της οικογένειας:

Οι χώρες της ΕΕ παραμένουν ελεύθερες να εξουσιοδοτούν υπό ορισμένους όρους την οικογενειακή επανένωση:

Η πολυγαμία δεν αναγνωρίζεται· μόνο ένας εκ των δύο συζύγων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της επανένωσης. Ομοίως, τα τέκνα των μη επίσημα αναγνωρισμένων συζύγων εξαιρούνται από το δικαίωμα επανένωσης, εκτός εάν το απαιτεί το μείζον συμφέρον τους (σύμφωνα με τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού του 1989).

Επιτρέπεται επίσης στις χώρες της ΕΕ να απαιτούν από τους υπηκόους χωρών εκτός της ΕΕ και τους/τις συζύγους τους να έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία (κατά ανώτατο όριο την ηλικία των 21 ετών) για να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.

Διαδικασία

Δικαιώματα των μελών της οικογένειας

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας από τις χώρες της ΕΕ.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 3 Οκτωβρίου 2003 και έπρεπε να θεσπιστεί στις χώρες της ΕΕ έως τις 3 Οκτωβρίου 2005.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12-18)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης [COM(2014) 210 final της 3.4.2014]

Πράσινο βιβλίο σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (οδηγία 2003/86/ΕΚ) [COM(2011) 735 τελικό της 15.11.2011]

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης [COM(2008) 610 τελικό της 8.10.2008]

τελευταία ενημέρωση 05.06.2018