Ο τύπος για άδειες διαμονής της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 — άδειες διαμονής ενιαίου τύπου για υπηκόους χωρών εκτός της ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός καθιερώνει άδειες διαμονής ενιαίου τύπου και καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 380/2008 τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης* στις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου.

Επειδή ο ισχύων τύπος των αδειών διαμονής χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια, εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1954.

Ο εν λόγω κανονισμός εισάγει νέο ενιαίο πρότυπο για τις άδειες με νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποφυγή της πλαστογράφησης. Οι προδιαγραφές εικόνας και κειμένου που περιέχονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1954 αντικαθιστούν αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του αρχικού κανονισμού του 2002. Οι χώρες της ΕΕ έχουν στη διάθεσή τους μεταβατική περίοδο 6 μηνών για την εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων αδειών διαμονής.

Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (1) δεν δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό, ενώ η Δανία μπορεί να αποφασίσει εάν ο κανονισμός θα καταστεί νόμος της χώρας εντός 6 μηνών από την έκδοσή του.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 εφαρμόζεται από τις 15 Ιουνίου 2002.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1954 εφαρμόζεται το αργότερο 15 μήνες μετά τη θέσπιση νέων συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών για τις άδειες διαμονής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης: η χρήση ενός ή περισσότερων σωματικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου (δακτυλικά αποτυπώματα, δομή προσώπου, ίριδα) που αποθηκεύονται σε μέσο όπως έξυπνη κάρτα, γραμμικό κώδικα ή έγγραφο, με σκοπό τον έλεγχο της ταυτότητας του προσώπου που προσκομίζει το έγγραφο.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1-7)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1-7)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 04.04.2018(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.