Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: προστασία των καταναλωτών

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2002/65/ΕΚ — προστασία των καταναλωτών σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως εμπορίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Θεσπίζει κοινούς κανόνες για την εμπορία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τους προμηθευτές προς τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία των καταναλωτών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής: όλες οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων στους καταναλωτές πιστωτικών καρτών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών και προσωπικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μέσω διαύλων πώλησης εξ αποστάσεως, όπως το τηλέφωνο, το φαξ και το διαδίκτυο.

Η οδηγία εγγυάται την προστασία των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε αναθεώρηση της εφαρμογής της οδηγίας στις χώρες της ΕΕ, και πιο πρόσφατα το 2009. Η έκθεση αναθεώρησης καταλήγει ότι δεν υπήρξε κανένα στοιχείο σύμφωνα με το οποίο οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκύπτουν από τη μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας από τις χώρες της ΕΕ.

Η οδηγία 2011/83/ΕΚ (οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών) ρυθμίζει την εξ αποστάσεως πώληση στους καταναλωτές όλων των άλλων μη χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, αντικαθιστώντας την οδηγία 97/7/ΕΚ.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου 2002. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 9 Οκτωβρίου 2004.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2002/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16-24)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64-88)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Αναθεώρηση της οδηγίας για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (2002/65/ΕΚ) [COM(2009) 626 τελικό, της 20.11.2009]

τελευταία ενημέρωση 20.01.2016