Εγγυήσεις προϊόντων για καταναλωτές

Οι έμποροι που πωλούν καταναλωτικά αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υποχρεούνται να αποκαθιστούν ελαττώματα που υφίστανται κατά την παράδοση των αγαθών και τα οποία εκδηλώθηκαν εντός 2 ετών. Οι κανόνες της ΕΕ εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, ιδίως εάν τα αγαθά δεν πληρούν τα υποσχεθέντα πρότυπα.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 99/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών

ΣΥΝΟΨΗ

Οι έμποροι που πωλούν καταναλωτικά αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υποχρεούνται να αποκαθιστούν ελαττώματα που υφίστανται κατά την παράδοση των αγαθών και τα οποία εκδηλώθηκαν εντός 2 ετών. Οι κανόνες της ΕΕ εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, ιδίως εάν τα αγαθά δεν πληρούν τα υποσχεθέντα πρότυπα.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εναρμονίζει τα τμήματα εκείνα του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων για την πώληση αγαθών που καλύπτουν τις νομικές εγγυήσεις*, και σε μικρότερο βαθμό, τις εμπορικές εγγυήσεις*.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Νομική εγγύηση: η νομική προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση που αγαθά αποδειχτούν ελαττωματικά. Η εγγύηση δεν εξαρτάται από τους όρους της σύμβασης.

* Εμπορική εγγύηση: η προθυμία του εγγυητή (συνήθως του παραγωγού) να αναλάβει προσωπική ευθύνη για ορισμένα ελαττώματα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πωλήσεις και τις εγγυήσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 99/44/ΕΚ

7.7.1999

1.1.2002

ΕΕ L 171, 7.7.1999, σ. 12-16

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

12.12.2011

13.12.2013

ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64-88

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1-11)

Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64-88)

Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29-33)

τελευταία ενημέρωση 09.09.2015