Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2006/114/EΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Θέλει να προστατεύσει τους επαγγελματίες από την παραπλανητική διαφήμιση άλλων επιχειρήσεων (δηλ. Β2Β) η οποία θεωρείται αθέμιτη εμπορική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζει επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι νόμιμη η συγκριτική διαφήμιση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Παραπλανητική διαφήμιση

Απαγορεύονται οι διαφημίσεις που παραπλανούν ή ενδέχεται να παραπλανήσουν τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται. Πράγματι, λόγω του απατηλού χαρακτήρα τους, μπορεί να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών και επαγγελματιών ή να βλάψουν έναν ανταγωνιστή επαγγελματία.

Ο παραπλανητικός χαρακτήρας μιας διαφήμισης καθορίζεται βάσει μιας σειράς κριτηρίων που είναι:

Συγκριτική διαφήμιση

Οι συγκριτικές διαφημίσεις αναφέρονται είτε ρητά είτε έμμεσα σε έναν ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν ανταγωνιστή.

Η συγκριτική διαφήμιση επιτρέπεται εφόσον δεν είναι παραπλανητική, οπότε και αποτελεί νόμιμο μέσο ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα συμφέροντά τους. Η σύγκριση πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

Έννομη προστασία

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν νόμιμο συμφέρον να μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα ή διοικητική προσφυγή κατά των παρανόμων διαφημίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιτρέπεται στα δικαστήρια ή τα αρμόδια διοικητικά όργανα των χωρών της ΕΕ:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 12 Δεκεμβρίου 2007. Η παρούσα οδηγία κωδικοποιεί και καταργεί την οδηγία 84/450/ΕΟΚ, την οποία οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιό τους έως την 1η Οκτωβρίου 1986.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 376 27.12.2006, σ. 21–27)

τελευταία ενημέρωση 24.10.2016