Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)

Δεδομένων των διαδοχικών διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE) και της αυξημένης κινητικότητας των πολιτών, η συμβολή των χωρών της ΕΕ στην ανάπτυξη του πολιτισμού έχει αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτού του πνεύματος, η ΕΕ θα εφοδιαστεί με ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης για και προώθησης του πολιτιστικού τομέα για να ευνοήσει μια διαχείριση της πολιτισμικής πολυμορφίας μας με γνώμονα τον πολίτη. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 2008 να κηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 1983/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008).

ΣΥΝΟΨΗ

Με την απόφαση αυτή κηρύσσεται το 2008 Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Κύριος στόχος του Έτους είναι η αύξηση της προβολής του διαπολιτισμικού διαλόγου, ο οποίος είναι θεμελιώδης για την δημιουργία κλίματος σεβασμού υπέρ της πολιτιστικής πολυμορφίας, τη βελτίωση της συνύπαρξης στις σημερινές διαφοροποιημένες κοινωνίες, και την προαγωγή της ενεργούς ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη.

Η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει επίσης πολλές προτεραιότητες που καθορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθώς ο διαπολιτισμικός διάλογος θα μπορέσει να συμβάλει στην πραγματοποίηση αυτών των στόχων οικονομικού χαρακτήρα. Η οικονομία της γνώσης έχει, παραδείγματος χάρη, ανάγκη προσώπων ικανών να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να αντλούν οφέλη απ' όλες τις πιθανές πηγές καινοτομίας.

Στόχοι

Το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου αποσκοπεί στην αύξηση της προβολής, της αποτελεσματικότητας και της συνοχής του συνόλου των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ενεργειών που συμβάλλουν στον διαπολιτισμικό διάλογο, όπως τα προγράμματα Η Ευρώπη για τους πολίτες (2007-13) και «Πολιτισμός». Η παρούσα πρωτοβουλία στοχεύει επίσης στην ενσωμάτωση, στο μέτρο του δυνατού, του διαπολιτισμικού διαλόγου στις λοιπές ευρωπαϊκές πολιτικές, δράσεις και προγράμματα.

Οι γενικοί στόχοι του Έτους συγκεντρώνονται γύρω από:

Δικαιούχοι

Το Έτος απευθύνεται κυρίως στις χώρες της ΕΕ. Η συμπληρωματικότητα θα εξασφαλιστεί εντούτοις ανάμεσα στο Έτος και το σύνολο των εξωτερικών πτυχών των πρωτοβουλιών προώθησης του πολιτισμικού διαλόγου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή σκοπεύει να εμπλέξει τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες στις δραστηριότητες του Έτους.

Μέθοδοι

Η Επιτροπή προσδίδει σε αυτήν την πρωτοβουλία ευρωπαϊκή πνοή, υπενθυμίζοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν περιορίζει καθόλου τις ενέργειες σε εθνικό επίπεδο.

Το έτος θα αναπτυχθεί γύρω από τους ακόλουθους τύπους ενεργειών:

Προβλέπεται μια μη οικονομική υποστήριξη που αντιστοιχεί στην άδεια χρησιμοποίησης του λογότυπου και άλλου υλικού αναφερόμενου στο Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Αυτή η υποστήριξη θα παρασχεθεί υπέρ πρωτοβουλιών που προέρχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, στο μέτρο που οι τελευταίοι μπορούν να εγγυηθούν στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν κατά τρόπο ουσιαστικό στην υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου στηρίζεται σε δημοσιονομική κάλυψη που εκτιμάται σε 10 εκατ. ευρώ.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ.1983/2006/ΕΚ

31.12.2006

-

ΕΕ L 412, 30.12.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 6ης Ιουλίου 2010 – Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 [COM(2010) 361 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η παρούσα έκθεση προβαίνει σε αξιολόγηση της καταλληλότητας, της εξωτερικής συνοχής, της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008. Σε γενικές γραμμές, το Έτος θεωρήθηκε ενδεδειγμένο ως προς τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων παραγόντων και τις προκλήσεις που επισημάνθηκαν αναφορικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία. Επίσης, παρουσίαζε συνοχή με τα υφιστάμενα προγράμματα και τις πολιτικές, σαφέστερα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαχείριση των πόρων που εκχωρήθηκαν έγινε κατά τρόπο ικανοποιητικό. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διττή προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την υλοποίηση του Έτους. Οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτήθηκαν από συμπληρωματικούς πόρους από τις χώρες της ΕΕ, πέτυχαν τους στόχους του Έτους.

Ενώ το Έτος αύξησε τη γενική ευαισθητοποίηση για το διαπολιτισμικό διάλογο, κινητοποίησε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων φορέων, και δημιούργησε πολλές σχετικές δραστηριότητες, ο αντίκτυπός του ως προς τις συμπεριφορές τού ευρέος κοινού, την κινητοποίηση διαφόρων τομέων πολιτικής και την έναρξη διαρθρωτικών αλλαγών στις διοικήσεις παραμένει λιγότερο σημαντικός.

Ως συνέχεια του Έτους, συστήνεται στην Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ να αναλάβουν δράση, ώστε:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.10.2010